РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Обява за Отчетно-изборно събрание на РК на БЛС на 14.03.2024 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

        По решение на УС на РЛК-Кюстендил от 06.02. 2024 г., на основание чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил, на  14.03.2024 г. се свиква Отчетно-изборно събрание.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на РК на БЛС-Кюстендил;
  2. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2023 г.;
  3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК на БЛС-Кюстендил ;
  4. Отчет на Председателя на КК на РК на БЛС-Кюстендил;
  5. Освобождаване на председателите и членовете на УС, КК, КПЕ на РК на БЛС-Кюстендил;
  6. Приемане бюджета на РК на БЛС – Кюстендил за 2024 г.;
  7. Избор на председатели и членове на УС, КК и КПЕ на РК на БЛС-Кюстендил;
  8. Разни.

         Отчетно-изборното събрание е насрочено за 13.00 ч. в Заседателната зала на Общинска Поликлиника-Кюстендил.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!