РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 01-06 2006

 

архиви за 01 2006

Продължаващо медицинско образование – quo vadis? Печат

Продължаващото медицинско образование (ПМО) стартира, но отговаря ли то на европейските изисквания? Провежда ли Българският лекарски съюз (БЛС) мероприятия за ПМО, или само ги регистрира?

Измина повече от година от въвеждането със заповед на министъра на здравеопазването на единна кредитна система за оценка формите на продължителна квалификация на лекарите (1). Тази заповед бе основана на наредба No 31 от 28.07.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, обнародвана в „Държавен вестник”, брой 64 от 20.07.2001 г., изменена и допълнена в брой 93 от 21.10.2003 г. (2)

С приетата наредба No 31 следдипломното обучение на лекарите се раздели изкуствено:

 • придобиването на специалност се организира, регистрира, провежда и контролира от висшите медицински училища (ВМУ), медицинските колежи (МК) и Военномедицинската академия (ВМА) (за военномедицинските специалности) (Чл.5)

 • провеждането на продължителна квалификация на лекарите се организира, координира, провежда и регистрира от БЛС при условие и ред, установени с договори с ВМУ, ВМА, Съюзът на научните медицински дружества в България, Съюзът на учените в България и медицинските асоциации по специалности (Чл. 40)

Форми на продължителна квалификация:

 •  категория А: Лекция, дискусия, клиничен ден, колегиум, презентации и др.
  1 точка на час - максимум 8 точки на ден
  Признават се до 60 точки за 3 години

 •  категория Б: Конгреси, симпозиуми, конференции и др. Когато не могат да се удостоверят по академични часове, се признават по 3 точки за 1/2 ден, максимум - 6 точки на ден Признават се до 60 точки за 3 години

 •  категория В: Форми на продължителна квалификация с предвидено участие на всеки един курсист поотделно (практически упражнения, индивидуално обучение, курсове). Признават се по 1 точка на учебен час и една допълнителна точка за курс/лекция, до максимум 5 часа - 5 точки на ден.

 • категория Г: Форми на продължителна квалификация чрез дистанционно обучение. Сдържанието на учебния материал трябва да се одобри предварително от УС на БЛС. Оценката е 1 точка за 1 академичен час (45 минути).
  Признават се до 60 точки за 3 години.

 •  категория Д: Обучение с медицинска литература, други учебни помагала, вестници, списания, абонаменти. Удостоверяват се с квитанции за абонамент.
  Един абонамент - 5 точки
  Признават се до 30 точки за 3 години.

 •  категория Е: Автори на доклад, публикация, реферат, обратна връзка за странични реакции на лекарствените средства и др. Получават по 10 точки за изявата или допълнително 10 точки към точките, които носи учебното мероприятие (конгрес и др.) Признават се до 30 точки за 3 години.

 • категория Ж: При полагане на изпит за оценка на придобитите знания се получават 5 допълнителни точки за категории А и В.

Удостоверения се издава когато:
-
лекарят е събрал и документирал 150 точки за срок от 3 години
- лекарят подава молба за издаване на удостоверение от съответната регионална колегия на БЛС
, с което удостоверява където е необходимо проведената от него продължителна квалификация за срока на кредитиране

Как е организирано ПМО в Европейския съюз?

 

На 20 юли 1958 година е създаден Европейски съюз на медицинските специалисти (European Union of Medical Specialists – UEMS, www.uems.net), за да хармонизира медицинските специалности в тогавашната Европейска икономическа общност (European Economic Community - EEC), предшественик на Европейския съюз (ЕС).

През октомври 1999 година към UEMS се създава Европейски акредитационен съвет за продължително медицинско образование (European Accreditation Council for Continuing Medical Education – EACCME), който има за цел да уеднакви качеството и да осигури стандартизирано ПМО на медицинските специалисти в Европа. Препоръчва се европейските страни, които нямат изградена собствена акредитационна система за ПМО, да приемат тази на UEMS.

EACCME, Американската медицинска асоциация (American Medical Association – AMA, www.ama-assn.org) и Американският акредитационен съвет за продължително медицинско образование (Accreditation Council for Continuing Medical Education – ACCME, www.accme.org) през 2000 година се споразумяха за взаимно признание на кредитните точки за ПМО. Крайната цел на това взаимно одобрение е осигуряване на възможност за свободна миграция на лекари между различните страни.

По този начин, мероприятия за ПМО, на която и да е от трите организации, получава автоматично акредитация и от другите две. На практика бе създадена единна система за оценка на ПМО в Европа и Северна Америка. Основата на тази „глобализация” на ПМО е приетия от Световната федерация за медицинско образование (World Federation of Medical Education – WFME, www.sund.ku.dk/wfme) през 2001 година документ за ПМО (3).

БЛС не възприе кредитната система на UEMS (предложена от Съюза на научните медицински дружества), а адаптира за българските условия немската акредитационна система. Според нея, за един  академичен час ПМО се дава една кредитна точка. По тази система се приравняват и получените от български лекари сертификати за посещения на конгреси и симпозиуми в чужбина.

В UEMS членуват акредитиращите органи за ПМО на 28 европейски страни; асоциирани членове са Хърватска, Турция, Румъния и Азербайджан; наблюдател е Израел. БЛС не е член на UEMS.

Според определението на UEMS, продължителното медицинско образование е необходимост и морално задължение. То започва с университетското образование, продължава със специализацията и съпътства цялата кариера на лекаря като ПМО. Квалификацията е доброволна и никой лекар не може да бъде санкциониран за отказ от участие в нея (4).

 

Организацията е въвела и по-широкото понятие - “продължително професионално развитие” (continuing professional development – CPD), което освен ПМО включва всички умения и знания, които лекарите са придобили по време на практиката си.

UEMS е създал международни стандарти за акредитиране на ПМО (Criteria for International Accreditation of CME), които да гарантират качеството на проведените мероприятия (5). EACCME публикува и on-line регистър на одобрените мероприятия за ПМО (6).

Неприемането на стандартите на UEMS за акредитиране, може да се превърне в пречка пред българските лекари, които след влизането на страната ни в ЕС, ще потърсят работа в други държави от съюза. Сертификатите за ПМО, издавани от БЛС няма да се признават в нито една от страните-членки на UEMS.

Какво свърши БЛС?

За изминалия период БЛС:

 • създаде критерии за акредитиране на мероприятия за ПМО

 • създаде on-line регистър на сключените договори и списъци на участвувалите във формите на ПМО на интернет страницата на съюза (www.blsbg.com)

 •  направи се индивидуална книжка и електронно досие за ПМО

 •  започна да акредитира симпозиуми, конгреси, конференции и др.

 • започна създаването на форма на ПМО с „виртуални симпозиуми”, разпространявани чрез CD

 • планува се създаването на 28 центъра за ПМО към регионалните колегии

 

Какво не свърши БЛС?

 • от направените справки в регистрите е видно, че досега БЛС не е организирал самостоятелно нито едно мероприятие за ПМО (с изключение на няколко симпозиума, инициирани от регионални колегии)

 • липсва единен регистър с имената на участвалите в ПМО лекари

 • няма яснота относно финансирането на ПМО

 • не е създадена система за контрол на качеството на ПМО

 • не е акредитирано нито едно специализирано медицинско списание

 • не е ясно как ще се отчита обучението с медицинска литература

 • няма създадена форма за дистанционно обучение

Най-честите форми за ПМО са конгресите, симпозиумите и конференциите, като за периода април-декември 2004 година са регистрирани 261 мероприятия, а за периода януари-септември 2005 – 686 мероприятия...

За сега най-голямо участие регистрират симпозиумите на фармацевтичните фирми. През 2004 година (април-декември) от 261 регистрирани мероприятия, 164 са на фармацевтични компании (63%). За периода януари-септември 2005, този процент е още по-висок – от 686 регистрирани мероприятия, 464 са на фармацевтични компании (67%).

Като се има в предвид, че конгресите, конференциите и симпозиумите на различни медицински организации също частично са финансирани от фармацевтични фирми, може да се направи извода, че продължаващото медицинско образование на лекарите в България, съществува благодарение спонсорството на фармацевтичната индустрия.

 

Комбинацията от финансовата мощ на фармацевтичните компании и медицинският опит на лекарите са предпоставка за развитието на нови медикаменти, лекарствени средства и терапии, което в крайна сметка води до прогрес в медицината. Въпреки това, смесването на фирмени лекарствени промоции с мероприятия за ПМО може да доведе до конфликт на интереси, което не винаги е от полза за репутацията на медицинската професия.

Основна цел на лекарствените промоции, организирани от производители и дистрибутори, е предоставянето на информация, която в крайна сметка да увеличи консумацията на продукта. Това е обяснимо, като се има в предвид, че създаването на нов медикамент продължава 10-15 години и изисква инвестиции от стотици милиони долари, още преди той да се е появил на пазара. Възвръщането на направените инвестиции, създава предпоставки за създаване на нови лекарства.

В този смисъл, информацията представяна на фармацевтични симпозиуми обикновено е актуална и интересна, но напълно разбираемо е да е в интерес на фирмата-организатор.

Американският ACCME и европейският ЕACCME са създали правила за участие на фармацевтични компании в мероприятия за ПМО. Приетите през 2004 от ACCME стандарти гарантират независимост на съдържанието, целите и избора на лекторите, участващи в ПМО от директно комерсиално влияние (7).

Приетите от EACCME през 1999 международни стандарти за акредитация, изискват запазване независимостта на мероприятията за ПМО от комерсиални интереси (8).

Според установените от Световната здравна организация (СЗО) правила за промоция на медикаменти „Criteria for Medicinal Drug Promotion”, те не могат да се използват за научни и образователни цели (9).

БЛС не е член на ACCME и EACCME, поради което не е длъжен да спазва техните правила. Но БЛС е член на Световната медицинска асоциация (World Medical Association – WMA, www.wma.net), която на проведената в края на 2004 генерална асамблея в Токио, Япония прие правила за отношението между лекарите и фармацевтичните компании (10).

Основни принципи на WMA са:

 • конференции и симпозиуми могат да се включват в програми за ПМО само ако финансовите спонсори не определят съдържанието, презентациите и избора на лектори; допуска се само частично спонсориране на мероприятия за ПМО от фармацевтични компании

 • всеки материал или презентация трябва да е точен от научна гледна точка, да дава балансирана информация за възможните алтернативи и да не е повлиян от спонсорираща компания

 • основната цел на всяка медицинска конференция и конгрес трябва да бъде обменът на професионална и научна информация

 • всички допълнителни социални мероприятия трябва да се от второстепенно значение

Дори и Наредба 31 не предвижда провеждането на форми за ПМО от фармацевтични фирми. Член 40 от наредбата ясно дефинира, че те трябва да се организират от БЛС, ВМУ, ВМА, БЧК, МК, Съюз на научните медицински дружества в България, Съюз на учените в България и медицинските асоциации по специалности.

Но според д-р Методи Маджаров, експерт в отдела за СДО и председател на Столичната колегия на БЛС, 100% финансиране на мероприятия за ПМО от страна на фармацевтични фирми е напълно приемливо, тъй като в момента никой друг не отделя средства за тази цел.

Въпреки поддържаната от страна на БЛС теза, че организацията не акредитира промоционални фармацевтични симпозиуми, от регистрираните 464 мероприятия на фармацевтични компании за периода януари-септември 2005, основните теми на 103 от тях (22%) са включвали търговски имена на медикаменти. 

Акредитация на мероприятия за ПМО

 

БЛС създаде критерии за акредитация на форми за ПМО. Тези критерии не отговарят на общоприетата Европейска акредитационна форма (European Accreditation Form) за продължаващо медицинско образование, в която се изисква:

 • да се опишат образователните цели и методи на мероприятието

 • да се посочи таргетната аудитория

 • да се гарантира качеството на формата за ПМО, определено в документ D 9908 на UEMS (8)

 • да се декларира наличието на конфликт на интереси

 • да се осигури обратна връзка от организаторите (кратък доклад) за крайната програма и списък на реално присъствалите лекари

Сертификати за участие в ПМО

 

На участниците в различни форми на ПМО се издават сертификати. В продължение на повече от година, практиката на БЛС е да издава няколко празни бланки  с подписа на председателя на организацията (!), които след това се фотокопират (!) от организаторите (реалните) в необходимата бройка. В края на мероприятието всеки участник сам попълва името си в документа (виж фигурата).

Това води до опорочаване на системата за ПМО, свободно копиране и размяна на сертификати, и в крайна сметка до необективна оценка за квалификацията на лекарите. Не е случайно, че в създадения on-line регистър на участвалите в различни форми на ПМО, до сега няма записано нито едно име!

Ще бъде несправедливо, ако не отчетем и някои области, в които БЛС не само е достигнал, но дори е надскочил европейските стандарти. Таксите, събирани за акредитация на мероприятия за ПМО в България, са значително по-високи от европейските (БЛС събира такса от 1.50 лв на участник в ПМО) (виж таблицата 1) (11).

Брой участници EACCME БЛС
до 250 100 евро (200 лв) до 375 лв
251-500 200 евро (400 лв) 375 – 750 лв
501-1000 300 евро (600 лв) 750 – 1500 лв
1001-2000 400 евро (800 лв) 1500 – 3000 лв
2001-5000 500 евро (1000 лв) 3000 – 7500 лв
над 5000 1000 евро (2000 лв) над 7500 лв

Таблица 1. Акредитационни такси на EAACME и БЛС

Високите акредитационни такси, въведение от БЛС, доведоха и до друг абсурд – мероприятия, организирани от университетски структури да не могат да бъдат включени в ПМО, поради ограничени финансови ресурси (това е другото обяснение за относително високия процент участие на фармацевтични фирми в ПМО).

Вместо да инвестира средства в продължителната квалификация на лекарите, ПМО се превърна в един от основните финансови източници за БЛС. Ако предположим, че конгресите, симпозиумите и конференциите се посещават средно само от по 100 души, за регистрираните над 1000 мероприятия от 2004 насам, организацията е реализирала приходи от над 150 000 лв.

д-р Ивайло Траянов

зам.-главен редактор на MD

------------------------

--------------------------------

Използвани източници:

1. Република България Министерство на здравеопазването: Заповед No 180 09–362/16.06.2004  Единна кредитна система за оценка на формите на продължителна квалификация на лекарите

2. Наредба № 31 от 28.07.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 64 от 20.07.2001 г., изм. и доп., бр. 93 от 21.10.2003 г.

3. World Federation of Medical Education 2002: Definition of Standards for CME/CPD. Improving medical education www.sund.ku.dk/wfme/Activities/abstracts%20samlet_inkl%20suppl.pdf

4. The position of the UEMS in regard to the Continuing Medical Education of specialists www.uems.net/uploadedfiles/180.pdf

5. UEMS Criteria for international accreditation of CME www.uems.net/uploadedfiles/46.pdf

6. EACCME accreditated activities 2005 http://admin.uems.net/uploadedfiles/480.pdf

7. ACCME Standards for Commercial Support www.diahome.org/DIA_TRAINING/content/education/standards_approved_2004.pdf

8. UEMS Criteria for international accreditation of CME www.uems.net/uploadedfiles/46.pdf

9. WHO Criteria for medicinal drug promotion

www.who.int/medicines/library/dap/ethical-criteria/criteriamedicinal.pdf

10. WMA statement concerning the relationship between physicians and commercial enterprises www.wma.net/e/policy/r2.htm

11. European Accreditation Form http://admin.uems.net/uploadedfiles/484.doc

На кратко Печат
 • Безплатно:

  В поредните съвместни указания, които ни обясняват как да се чете НРД, е добавен текст към приложение 13, с който допълнително се иска от гинеколозите да декларират, че ще извършват ехография на млечни жлези. Поредната ненужна декларация, тъй като тя повтаря смисъла на декларацията за оборудване от същото приложение, която се изисква от чл. 100 ал. 1 т.4 на НРД. Адекватната реакция на БЛС щеше да бъде да се поиска декларация от НЗОК, че ще заплаща ехографията на млечни жлези, било то като ВСД или самостоятелно изследване.

 • Челен опит:

  CPAM, аналог на НЗОК във Франция осигурява безпрепятствен достъп до гинеколог при следните случаи:

  -          контрацепция

  -          проследяване на бременността

  -          периодичният скрининг (профилактични прегледи)

  -          медикаментозно прекъсване на бременността

  Припомняме, че спечелилата миналогодишните избори партия обещаваше в програмата си свободен достъп до няколко специалиста

Стъпка напред Печат

УС на БЛС обсъжда предложените от НЗОК указания за начина на прилагане на Националния рамков договор

30 януари 2006 | 17:02 Агенция "Фокус"

София. Управителният съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС) обсъжда предложените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) указания за начина, по който ще се прилага Националния рамков договор (НРД) за тази година.
Според указанията при извършването на профилактични прегледи общо практикуващите лекари ще могат да изпращат желаещите пациенти на гинеколог и на изследване в медико-диагностична лаборатория. Засега обаче не е ясно кой ще поеме разходите за тези изследвания.
Информацията е на БНР.

*  *  *

Уважаеми колеги, посетители на нашият уебсайт, вече може да изразявате мнението си по всеки от публикуваните материали като напишете кратък коментар
Позиция на СОПЛ Кюстендил Печат

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Изх. № 1/26.01.2006 г.

 ДО ПРЕЗИДЕННТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА           КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС ГР. СОФИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РК                    НА БЛС ГР. КЮСТЕНДИЛ

ПОЗИЦИЯ

НА СОПЛ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

          На проведеното събрание на СОПЛ общ. Кюстендил на 26.01.2006 г.  в качеството ни на членове на РК на БЛС изразяваме нашето становище във връзка с подписания НРД 2006. Категорично изразяваме нашето несъгласие с НРД 2006 в частта му, в която са направени промени във връзка с изменените Наредба № 39 и Наредба № 40, които бяха обнародвани след подписването на НРД 2006. Така посочените изисквания за изследвания на изпражнения и цитонамазки ни вменяват задължения, с които ни поставят в невъзможност да реализираме определени дейности за времето, предвидено за профилактичен преглед. Наред с това са нарушени подзаконови нормативни актове във връзка с работата с биологични продукти, което довежда до повишаването на риска при извършването на съответните дейности от лекаря, обслужващия персонал и пациентите. Така вмененото задължение за извършване на определените дейности довежда до некачествено извършване на медицинска дейност, доколкото за част от тях е необходима квалифицирана медицинска дейност от съответния специалист. По този начин се реализират съмнителни здравни резултати, което довежда до затруднение на работата на лекарската практика и нарушаване Кодекса по професионална етика и Правилата за добра медицинска практика.

          Въведените изисквания довеждат до една порочна практика, което ще бъде основание за неравнопоставеност и нелоялна конкуренция между изпълнителите на СИМП и ПИМП и същите ще бъдат принудени да разходват непредвидени средства за извършването на съответните дейности. Специфичната профилактиката следва да се извършва от специалисти, доколкото същите, при изпълнение на тяхната дейност притежават консумативи, нужни за тези дейности.

          Изразяваме опасенията си, че някои пациенти ще откажат вземане на цитонамазка от личния лекар. Препоръчваната възможност това да бъде направено от друг колега е на практика невъзможен вариант за изпълнение, защото не е осигурена с допълнителен регулативен стандарт, а законодателството забранява доплащането на дейности финансирани от НЗОК.

Лекарският съюз следва да инициира създаването на национални програми, които следва да бъдат адекватно финансирани от НЗОК и МЗ с оглед допълнителните промени, които НРД-2006 поставя. Недопустимо е НЗОК и лекарският съюз чрез свои съвместни указания да регламентират приложението на НРД-2006. Всякакви тълкувания в този смисъл се явяват едни пожелания и създават реална опасност лекарите да извършват простъпки и в този смисъл да бъдат санкционирани.

          Празнотите в НРД-2006 и неуреждането на подробни и ясни правила при извършване на профилактични прегледи и диспансеризация, както и при определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е предпоставка за допълнителен финансов дискомфорт на ОПЛ и по този начин няма да предложат качествена услуга на пациента.

                                                                 СОПЛ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

26.01.2006 Г.

ГР. КЮСТЕНДИЛ                                                    

{moscomment}
Кучето си лае, керванът... Печат

Кучето си лае, керванът си върви. Повода да си припомним тази поговорка е текстът по-долу. Опитите да се накара личният лекар да върши всичко продължават. Въпреки че досегашните такива го доведоха до длъжността разпределител на направления, издаващ рецепти с намаление, попълващ отчети и сведения – все дейности, за които сме мечтали като студенти, власт имащите не губят ентусиазъм и изобретателност. Нищо че и хората са недоволни. А може би грешим – дали няма да видим опашка от желаещи жени да им бъде взета цитонамазка в спор с носещите бурканче с фекалии за изследване кой пръв да влезе в профилактичния кабинет? Времето ще покаже дали кучето или керванът са били прави.

Разширеният пакет за профилактика остава при джипитата

Елица Тодорова26.1.2006 zdrave.net

Неясните моменти в Националния рамков договор за 2006 г. са били уточнени между управителните съвети на НЗОК и БЛС и са изготвени указания, които ще бъдат разпространени до изпълнителите на медицинска помощ, съобщиха на съвместна пресконференция днес представители на здравната каса и на лекарската съсловна организация.

Досега общопрактикуващите лекари можеха да сключват договори за осигуряване на 24-часово непрекъснато дежурство само с колеги от извънболничната помощ. От тази година те ще имат възможност да сключват договори и с центровете за спешна медицинска помощ, както и с болниците, които имат неотложни звена, предвиждат указанията.

Когато се подпише договор с изпълнител на медицинска помощ и той заяви, че притежава необходимата апаратура, а при проверка се окаже, че няма такава, договорът му ще бъде прекратен, ако до 15 дни не изчисти несъответствието.

Досега общопрактикуващите лекари бяха задължени при превишаване на цифрата от 1500 и 2500 пациенти да наемат персонал, като цифрата включваше и здравнонеосигурените пациенти в списъците им. От тази година наемането на персонал ще стане при отчитане само на броя на действително осигурените, което ще им даде възможност да работят самостоятелно, обясни директорът на НЗОК д-р Иван Букарев.

Когато специалист има в графика си часове за профилактични прегледи, но в тези часове няма пациенти, ще може да извършва и специализирана дейност, която не е профилактична, пише още в указанията.

Когато един лекар работи в болница, той ще може да работи и в лечебно заведение за извънболнична помощ, ако са спазени изискванията на член 81 от Закона за лечебните заведения и 62 от Закона за здравното осигуряване, при условие, че няма такива специалисти. С оглед подобряване на достъпа се разрешава на специалисти, които работят в болница, да работи в извънболнични лечебни заведения в други общини – съседни, макар и да са в различна област, но в различни дни. Така ще се осигури достъпът на граждани до специалисти, с каквито общината не разполага, без да пострада качеството, аргументират се от касата.

За сключване на договор по дадена клинична пътека ще се изисква специалистите във въпросното лечебно заведение да работят не по-малко от четири часа дневно в дните, когато по график се работи по въпросната пътека. Така се дава възможност за гъвкаво използване времето на им, обясни д-р Букарев.

Изяснен е и въпросът за заплащането на смъртни случаи, настъпили по време на болничен престой, или отказ на пациента да продължи лечението си. Тези случаи се заплащат, когато са изпълнени индикациите за завършена клинична пътека, с изключение на спазеното изискване за минимален болничен престой.

НЗОК няма да заплаща случаите на повторна хоспитализация, извършена в срок до 30 дни от датата на първата, в едно и също лечебно заведение по повод на една и съща диагноза.

По отношение на оспорваните текстове, които предвиждат личните лекари да извършват профилактични прегледи с включена цитонамазка и изследване за окултни кръвоизливи, в НРД са оставени две алтернативни възможности, обясниха от НЗОК. Когато по някакви причини пациента не иска да бъде прегледан от джипито си, той може да бъде изследван от друг лекар и резултатите да се признаят от общопрактикуващия лекар. Другият вариант, предвиден в Приложение 6 към НРД, е общопрактикуващият лекар да насочи пациента към специалист. Освен това джипито е длъжно, на база анамнеза, да определи т. нар. рискови групи за инфаркт, инсулт, карцином на дебелото черво, диабет и карцином на шийката на матката. Тези пациенти задължително се насочват към специалист.

Цената от 4,15 за профилактичния преглед е малка, но покрива стойността на профилактичния преглед в предвидения обем, заяви председателят на УС на НЗОК д-р Емил Райнов. Към тях се добавят и парите от потребителската такса и сумата нараства до близо 6 лева, припомни той.

Законът за здравното осигуряване категорично забранява доплащането за дейност, която се финансира от НЗОК, каза още д-р Райнов. В такива случаи санкциите ще бъдат изключително строги, включително прекратяване на договора с НЗОК, категоричен бе той.

Документите за сключване на договор между здравната каса и изпълнители на медицинска помощ се приемат до 31 януари.

архиви за 02 2006

Корумпираните Печат
корупция (лат.corruptio) Поквара, подкупничество на държавни служители и обществени дейци (Речник на чуждите думи в българския език)

 Свидетели сме на растящ интерес на медиите към професията ни. Уви, не става въпрос за похвали, когато направим сложна операция, спасим живот или просто помогнем. Това ни е работа и се приема за нещо нормално. В медиите думата здравеопазване, а напоследък и лекар вървят в добавка с думи като корупция, грешки и подобни. Д-р „Х” бил хванат с пари, на челните места сме били по нерегламентирани плащания в Европа, милиарди минавали под масата. Обществото е недоволно и сме свидетели как все по-често си излива гнева срещу нас. Какви са причините за всичко това? Простият отговор задоволяващ жадната за сензации преса и управляващите ни е, че лекарите са мързеливи, забравили етиката в професията, искат повече и повече пари. Простите неща радват простите хора, но дали отговарят на истината?

Прочети пълния текст...
Националният съвет Печат

    След Националния съвет на БЛС провел се в продължение на 3 дни сякаш се налага извода, че повечето лекарски колегии (или поне техните представители) са доволни от посоката на развитие на здравеопазването у нас и действията на ръководството на БЛС. След проведеното гласуване се реши голяма дискусия от типа на извънреден събор да няма. Нашата колегия заедно с още 7 други беше за такъв форум.

Подготви се открито писмо със следният текст:

Открито писмо на НС на БЛС по повод възникнали практически проблеми след подписването на НРД 2006

По повод възникнали практически проблеми след подписването на НРД 2006 и напрежението в обществото и лекарските среди, се проведе Национален съвет от 16.02.2006 до 18.02.2006 г.

Прочети пълния текст...
Японската здравна система Печат

Проблемите на българското здравеопазване са известни. Те са много, а опитите за решаването им често са повърхностни и водят до обратен ефект. В много от високоразвитите и богати държави обаче здравеопазването също е изправено пред проблеми, най-често отнасящи се до финансирането му. Въпреки че Япония е далеч от нас не само като разстояние, предполагаме ще е интересно да научите какво има да решава здравеопазването там.

Image

Японската здравна система

Hideki Nomura и Takeo Nakayama, BMJ

Как да се преодолее „трагедията на общото”, без да я последва друга

Японската здравноосигурителна система има уникална комбинация от характеристики, които доведоха до свръхизползване на тестове и лекарства, неограничавани изисквания на пациентите и експлозия на разходите в здравеопазването. Ако осигурителната система и реимбурсирането на предлагащите здравни грижи не се промени, комбинацията от растящ технологичен напредък, застаряващо население и неограничавано търсене на медицинска помощ ще доведат до криза в японското здравеопазване. Япония едва сега със закъснение се пробужда пред тази реалност.

Прочети пълния текст...
Седмицата 6-12 февруари Печат

Няколко бяха интересните теми от българското здравеопазване:

На 8 министър Гайдарски представи новите механизми за контрол на изразходване на средствата в болниците. За целта се въвеждат финансови планове, които ще се отчитат по 3 критерия. Просрочените задължения да не са над 25%, разходите за лекарства и консумативи да не са над 35% и използваемостта на легловия фонд да не е под 80%. Как последните критерии ще подобри изразходването на средства въобще не е ясно, защото самият министър не веднъж е признавал, че болничното обслужване е недофинансирано. Следователно повече хоспитализирани пациенти значи повече разходи (за цялата държава) и повече дългове (за болниците). Преведено просто, посланието от новия механизъм ни звучи така: не просрочвайте кредити, лекувайте по-евтино, напълнете болниците с хора.

Прочети пълния текст...
Отговори на писмото на СОПЛ Печат
В Регионалната колегия с получиха отговори от председателя на Комисията по здравеопазване към 40 Народно събрание д-р Китов и от Секретарят по социалната политика на Президента  на Република България г-н Николов на писмото – позиция на СОПЛ Кюстендил. В писмото си д-р Китов ни информира, че Комисията по здравеопазване на свое заседание от 26.01.2006г. е разгледала редица проблеми около НРД 2006 и ни препраща към воденият протокол. От тук може да изтеглите цялата стенограма, текстът е дълъг, но си заслужава да се прочете. Участват министърът на здравеопазването, неговият заместник, председателя на БЛС, директора на НЗОК, членове на комисията и др. Писмото от президентството препраща посочените проблеми до зам. министърът на здравеопазването и председател на УС на НЗОК д-р Райнов, като моли за спешен отговор.

архиви за 03 2006

Общото събрание Печат

 На 24 март в Дупница се проведе годишното Общо събрание на колегията. От 55те поканени делегати на форума на колегията дойдоха 28. Липсата на по-голямо присъствие обясняваме с две неща. Едното е апатията сред лекарите породена от усещането, че мнението им няма никакво значение за решенията, които се вземат в българското здравеопазване. Но има и друго – типично нашенската черта да разчитаме винаги друг да свърши общата работа. Лесно е да критикуваш в коридора или на чаша кафе, да загубиш доходите си от половин ден работа в кабинета се оказа по-трудно.

Гости бяха председателят на БЛС д-р Кехайов и главният секретар д-р Демиров. Поради липса на кворум от 2/3 от делегатите и съобразно устава началото на събранието беше отложено с 1 час. Това време беше използвано от присъстващите за дискусия по актуални проблеми от ежедневието. Множество въпроси бяха отправени към гостите, не липсваха и критики.

Прочети пълния текст...
Сегашната система не е нито социална, нито пазарна Печат

Защо най-здравите живеят в Сингапур

Лични медицински сметки ще преборят корупцията
Стандарт

Проф. Георги Петров

В България и в повечето европейски страни се прилага така нареченият социален модел на здравноосигурителна система. Той е основан на принципа на солидарността - всеки получава медицинска помощ според потребностите си, а плаща според доходите си. Чрез един национален фонд или чрез повече частни здравноосигурителни фондове парите се преразпределят от богатите към бедните, от здравите към болните и от младите към възрастните.
Опитът показва, че такава здравноосигурителна система има няколко органични недостатъка:
Гражданите нямат и не могат да имат нито равен, нито свободен (безплатен) достъп до медицинската помощ. Защото ресурсите са винаги ограничени и не задоволяват потребностите. Приспособяването на потреблението на медицински услуги и лекарства към ограничените ресурси става чрез многобройни натурални и стойностни нормативи и лимити, чрез узаконени или нелегитимни доплащания и подкупи и чрез опашките за чакане на медицинска помощ. Интересите на участниците се противопоставят. Регулирането е несправедливо и неефективно.

Прочети пълния текст...
Възход на пластичната хирургия Печат

Пластичната хирургия продължава да увеличава популярността си в САЩ. По данни на American Society of Plastic Surgeons публикувани в WebMD през 2005г. са извършени над 10 милиона козметични медицински процедури. Това е увеличение от 11% в сравнение с 2004г. и 38% в сравнение с 2000г. Повечето пациенти са били жени, мъжете са над 1 милион. 300 000 са пациентите под 18 годни.

Най-честите операции:

 • Липосукция 323 605
 • Пластика на носа 298 413
 • Увеличаване на бюста 291 350

Най-чести процедури:

 • Инжектиране на Botox 3839387
 • Химически пилинг 1 033 581
 • Микродермабразио 837 711
Анонимни анкети Печат
Image

В изказване направено във вторник (14.03) зам. министърът на здравеопазването д-р Матеев оповести, че пациентите ще оценяват положените грижи за тях с анонимни анкети при изписването им от болницата. Предвиждало се също болниците да публикуват приходите и разходите си, както и медицинските си резултати, в които ще се включват смъртност при пациентите, рехоспитализации и други подобни показатели. През юни се очаквало цените на клиничните пътеки да бъдат повишени, а причината за намалелите заплащания в началото на годината била лошите алгоритми на клиничните пътеки в които не били посочени какви екипи от медици да провеждат лечението, не били указани обемът и цените на лекарствата които да се ползват при всеки отделен случай.

Краткият коментар в случая е, че отново се опитва с административни мерки да се подобри здравната ни система, която в същност се нуждае от доста по-дълбоки промени. При по-обстоен обаче бихме се запитали каква ще е стойността на една анонимна анкета – ще има ли някаква законова тежест? Едва ли. По същия начин може да се проведе анонимна анкета с въпрос „Доволни ли сте от управлението на здравеопазването?” Сещате се какъв ще бъде отговорът. И от това няма да последва нищо. Публикуването на резултатите на болниците принципно е добра идея, но и тук има подводни камъни. Подобна практика би принудило болници и лекари да бягат от тежките случаи, които ще увеличават смъртността, рехоспитализациите и др. подобни показатели. И това не е умозрително заключение, а действителност, която се наблюдава в страни прилагащи подобен подход. Че алгоритмите на много клинични пътеки са далеч от съвършенството го знаят всички. Причината е, че не са правени от научни дружества на съответните специалисти, а от тайни и явни експерти, без допитване до лекарите, които в същност ги работят. Българският лекар е достатъчно притиснат от администрация. Остава в клиничната пътека да му посочим и антибиотика, и цената, и по колко пъти на ден да го дава...и няма да има нужда от лекар, компютър би вършил още по-добра работа. От министерство обаче ще има нужда, за да може някой да определи какъв да е антибиотикът и на каква цена да се използва. Естествено с помощта на фирма дистрибутор на лекарства. Що се касае за повишаването на цените на пътеките през юни – дай Боже – още една причина да чакаме лятото, освен хубавото време.        

Правото на стачка Печат

Както е известно на работещите в здравеопазването им е забранено ефективно да стачкуват. Предложение на една политическа партия това да бъде отменено беше тема в предаването на Нова Телевизия “Коритаров лайв” По-долу може да прочетете извадка от предаването, но ако обобщим причините, които се изтъкнаха от противниците на разрешението за стачни действия бяха: 1. И на други професии не е разрешено да стачкуват – държавни служители, полиция и т.н. 2. Предлагащите промени в закона не са направили това когато са били на власт 3. Лекарите и сега имат право на символични протести, но те не протестират (според Мими Виткова – здравен министър в известно правителство)

Мнението на колегите по тази тема е ясно, то беше показано и в резултата от импровизираният вот, а също и в подписка проведена сред тях на скоро. За управляващите политиците и техните доводи обаче ще отговорим на кратко:

Прочети пълния текст...

архиви за 04 2006

Касата плаши с прокурор Печат
Като една от водещите новини вчера по телевизията беше съобщено, че НЗОК ще предаде на икономическа полиция и прокуратура болници, отчитащи неизвършени дейности. Твърди се още, че многократно е нараснал броят на лечение по някои диагнози, че качеството на лечението било занемарено, като за това се съди по факта, че не са давани достатъчно пари за лекарства по някои диагнози. В желанието да се обясни финансовият недостиг със злонамереност от страна на крайните изпълнители дори се твърди, че са увеличени ражданията с усложнения, само и само да се получат повече пари от касата. Последното обаче е пълен абсурд, защото раждането се заплаща на една и съща цена, независимо дали е нормално, оперативно, с усложнения или не. Точно поради тази причина на болниците е изгодно нормалното раждане, а за усложненото разходите надвишават заплащаното от касата. Че нарушения има – то е сигурно. При така конструираната система и клинични пътеки те са неизбежни. Лесният път е да се обвинят болници, директори и лекари за всичко и се посочат с пръст пред обществото. По ефективно ще е да се отстранят причините стимулиращи нарушенията, но това явно не е актуална тема за сега.
Прочети пълния текст...
Здравна стратегия Печат
Министерство на здравеопазването е предоставило за широко обсъждане  Дали обсъждането ще е широко ще се разбере на края, за сега изгледите са да е кратко – предложенията трябва да се изпратят до 2 май. Твърде кратък период от 10 дни за документ от 54 страници имащ амбицията да обхваща периода до 2012 година. За колегите които намерят време да се запознаят със стратегията и желаят да направят препоръки, освен адреса на МЗ даваме и този на БЛС Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да може да се изгради позиция по документа
По-добре бавно и скъпо, отколкото бързо и ефикасно Печат
Около две години ще са нужни за разработването на информационната система на НЗОК 13 април 2006 | 14:40 | Агенция "Фокус"

София. Около две години ще са нужни за разработването на информационната система на НЗОК, съобщиха от фирмата “Бул”, която беше определена за разработването на системата. Според първоначалните планове на здравното министерство електронната мрежа трябваше да се разработи за 18-20 месеца. Информационната система ще свърже болниците, личните лекари, аптеките и касата.
Проектът не включва изграждането на електронни досиета на пациентите, което означава, че те ще трябва да продължат да посещават зъболекар, например, със здравната си книжка, където се вписват направените манипулации, които се плащат от здравната каса.
Здравната книжка е документ, чиито дубликат се вади изключително трудно. В случай, че пациентът го загуби, той трябва да информира регионалното звено на касата, да пуска обяви във вестници и чак след това да получи дубликат. Ако става въпрос за манипулация, която не търпи отлагане, като вадене на зъб, ще трябва да си плати, въпреки че касата заплаща тази манипулация.
Информационната система на НАП, която също се разработва от “Бул”, няма да заработи в средата на годината, както предвиждаше изпълнителният директор Мария Мургина.
Информацията е на БНР

Материал с коментар Печат
Медицинските дружества ще "ремонтират" клиничните пътеки
Специалистите искат да контролират курсовете на лекарите
Мария ЧИПИЛЕВА |
www.dnevnik.bg

Медицинските дружества готвят промени в клиничните пътеки по молба на здравната каса. Това съобщи доц. Тодор Попов, председател на Съюза на българските медицински дружества, в който членуват 66 организации. Предложенията трябва да са готови до 20 април. Най-вероятно те ще влязат в сила от средата на тази година с подписването на анекс към Националния рамков договор от управителните съвети на лекарския съюз и здравната каса.
Клиничните пътеки регламентират начина, по който се лекуват пациентите в болниците, както и цените, по които плаща здравната каса. През тази година техният брой е 300, а средната им стойност е 540 лв. Според медиците обаче има доста недомислия като излишни изследвания и изпуснати диагнози, а цените не отговарят на реалните разходи, които се правят при лечението. Целта на промените е да се оправят недостатъците, както и да е ясно кой носи отговорност за съставянето на клиничните пътеки, обясни доц. Попов. Под сегашните им варианти не стои нито едно име.
Една от основните промени, които ще предложим, е да се обвърже цената на всяка клинична пътека с тежестта на заболяването, каза Попов. В момента медиците получават едни и същи пари при лечението на лек и тежък случай от една и съща диагноза. Разходите в двата случая са много различни. По този начин губят най-вече университетските болници, където се лекува най-тежката патология.
Най-вероятно остойностяването ще става чрез коефициент, чийто размер ще зависи от болницата и степента на заболяването, обясни д-р Евгени Генев, председател на дружеството по педиатрия, в тази област са едни от най-големите проблеми. Те ще предложат да се включат изпуснати сега диагнози като гнойната ангина и желязодефицитната анемия, да се редуцират някои изследвания и да се заменят процедури. В много пътеки има задължителното изискване да се слагат инжекции, но е по-добре това да се замени с хапчета, даде пример Генев. Освен това педиатрите ще поискат увеличение на някои цени с между 50 и 100 лв.


Съюзът на медицинските дружества настоява за промени в продължаващото обучение на лекарите. В момента за него се грижи Българският лекарски съюз. Той преценява важността на всяка лекция или конференция и определя съответния брой точки, които един лекар би получил при посещението им. Сегашната система ще доведе до създаването на неквалифицирани медици, смята обаче доц. Тодор Попов. Според него този процес трябва да се ръководи от медицинските дружества. Към тях трябва да се създадат акредитационни съвети, които да преценяват качествата на всеки курс или конференция, както и базите, в които може да се провеждат, каза той. Такава е практиката и в ЕС, тя се определя от Съюза на европейските медицински специалисти, чийто член станахме и ние, обясни Попов. Освен това той предлага да се въведат по-строги правила при спонсорирането на обучението от фармацевтични компании. Сега на конференциите се изнасят лекции, в които се упоменава търговското име на медикаментите, това трябва да се забрани, категоричен е Попов.

Поместваме този материал само за да илюстрираме, как чрез една на пръв поглед добра инициатива могат да се забъркат още по-големи каши в родното ни здравеопазване. Съгласни сме, че дружествата на специалистите трябва да имат дума в изработването на алгоритмите на клиничните пътеки. Защото безсмислиците там са много. Още по-важно е обаче, процесът по изготвянето им да е прозрачен за лекарската общност, а рамковите договори само да се надстрояват, като доброто се запазва, а ненужното отпада. Иначе нищо няма да се промени – като видите експертите в досегашните договори, ще познаете много имена от ръководствата на съответните дружества. Какво ще е новото тогава? Въпросът на разделянето на тежки и леки случаи е хлъзгава територия и трябва много да се внимава – в противен случай касата може да олекне неподозирано бързо поради бум на „тежките” случаи. Що се касае до идеята за коефициенти в зависимост от вида на болницата – това е пълна глупост. Една и съща операция, едно и също лечение трябва да се заплащат еднакво на всякъде. Нека пациентите да изберат къде да им се направи. Желанията на големите и университетски болници за подобен механизъм са обясними – всеки иска да печели повече (и до сега се получаваше). Принципа, който трябва да ни води обаче е „за равна работа – равно заплащане”
Писмо на СЛК Печат
Представяме ви писмо от Столична лекарска колегия, в което са изброени причините налагащи протестни действия. Много от изброените въпроси са били нееднократно повдигани от ръководството на РК Кюстендил. Препоръчваме на всички колеги да посетят сайта на СЛК на БЛС където ще намерите списъка от експерти на НЗОК участвали в изработването на НРД 2006. Надяваме се някой ден да се запознаем и със списъка от експерти на БЛС.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА РК НА БЛС

На 30.03.2006г.  в салона на 1-ва МБАЛ се проведе заседание на председателите на дружествата на Столична лекарска колегия на БЛС при следния дневен ред:

1.Проблеми в доболничната и болничната помощ по НРД 2006 и наредбите на МЗ №39 и №40

2. Формиране на работната заплата в болничната помощ.

Участваха 70 председатели на дружества от общо 105 лечебни заведения в София.

            Съвета на председателите на дружествата на Столична лекарска колегия на БЛС единодушно взе решение за участие на лекарите  от София в протести поради:

1.      Значително намаление на доходите в болничната и доболничната помощ.

2.      Противоречие на клиничните пътеки  с медицинските стандарти.

3.      Наредбите на МЗ- №39 и№40 , публикувани след събора на БЛС довели до хаос в здравеопазването.

4. Рестриктивните и безсмислени изисквания на НЗОК за обзавеждане на лекарските кабинети от доболничната помощ, което на практика прави невъзможно сключване на договор.

5.      Погасяване на държавните дългове на болници с лекарски заплати

6.      Липса на концепция на МЗ за провеждане на реформата в болничната помощ.

7.      Системното недофинансиране на здравеопазването

Съвета на председателите потвърди решението на Управителния съвет на Столична лекарска колегия на БЛС да не делегира права за подписването на следващия Национален рамков договор , ако всички документи не са представени на делегатите 30 дни преди събора на БЛС.    

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС

Забележка: Уважаеми колеги, в сайта на Столична лекарска колегия на БЛС –www.slkbg.com  има списък на експертите на НЗОК, които са участвали в изработване на НРД 2006

                                                                                   

архиви за 05 2006

Оставка на директора на НЗОК Печат
Image

* Д-р Иван Букарев подаде оставка, и.д. директор на НЗОК стана д-р Румяна Тодорова

* Здравен шеф сключвал договори със себе си. Кой е допуснал да бъде заобиколен законът

* Продължение на темата. Сагата на едно дълго отлагане 3 години и 3 месеца общото събрание нямало време да освободи д-р Букарев

* Конфликт между червени и жълти заради чистките в здравните каси

* Чистката в здравната каса стигна до шефа й

Прочети пълния текст...
Нарушители? Печат
НАРУШИТЕЛИ
Санкции за над 33 600 лв. са наложени на лекари и стоматолози в Кюстендилско от РЗОК, съобщи говорителката Илияна Велинова. Най-често срещаните нарушения са свързани с предписване на лекарствени средства, неспазване на изисквания на наредбата за диспансеризация, липса на изправна апаратура и несъответствие на декларираните графици за работно време. Честа била и практиката да се взимат пари на пациенти, освободени от това задължение. Не е по-различно е и положението в 7-те болници в областта. Там нарушенията са главно несъответствие между уговорената и оказаната медицинска помощ, както и нарушения в работата с първична медицинска документация и медицински досиета

*          *          *

Това е част от текста на статията „Работата на джипито: 4/5 писане, 1/5 церене”от в.Сега от 22.05.2006 При прочитане на подобен текст обикновения човек съвсем естествено се настройва срещу лекаря. Още повече, че чиновници от всякакъв ранг се грижат обществото да знае колко големи заплати получават лекарите и колко немарливо си гледат работата.

Прочети пълния текст...
МБАЛ"Н.Василиев" с лапароскоп Печат
ImageМБАЛ „Н.Василиев” Кюстендил вече разполага с операционен лапароскоп. Днес бяха извършени първите интервенции с него – отстраняване на жлъчен мехур. През последните години бяха закупени множество апарати - скенер, мамограф, цветни доплерови ехографи, изцяло се реконструира реанимацията на болницата. ImageНовата апаратура ще предостави на лекарите възможности за съвременно лечение, а за пациентите значително по-кратък следоперативен период и удобството да се възползват от модерната техника в Кюстендил.
Събрание на СОПЛ Печат
ImageНа 13 май се състоя годишното събрание на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Кюстендил. Беше направен отчет за дейността през 2005, засегнаха се актуални теми от ежедневието.Особено внимание се отдели на дискусията по изискването общопрактикуващия лекар да е на разположение 24 часа на своите пациенти 7 дни от седмицата. Освен че противоречи на здравата логика присъстващите изтъкнаха, че това противоречи и на Кодекса на труда. Прочете се кореспонденция по въпроса с отговорни институции, която обаче не хвърли повече светлина по въпроса. За търсене на приемливо решение за лекари и пациенти се разговаря и с поканеният директор на Спешен център с идеята срещу заплащане центъра да поеме обслужването на пациентите през нощта. Това обаче се оказа трудно осъществимо, тъй като няма механизъм, по който преведените пари на Спешен център да отидат директно до работещите в него и по този начин да бъдат мотивирани. Разгледани бяха и въпроси от представеният наскоро от МЗ Проект за стратегия 2007-2012. Темата не предизвика ентусиазъм у никого. В края на събранието сегашното ръководство на сдружението се оттегли по собствено желание. След гласуване на присъстващите за нов председател беше избрана д-р Здравкова, а за зам. председатели - д-р М.Димитрова и д-р Ал.Соколов.  
Решение на НС на БЛС Печат

На 09.05.2006 г. пред разширен състав на Националния съвет на Българския лекарски съюз, включващ представители на академичната общност, министри, депутати от предходни правителства и представители на пациентите, министърът на здравеопазването представи за обсъждане Проект за Национална здравна стратегия.
След задълбоченото обсъждане на документа Националният съвет на БЛС прие следната позиция:

1. В изработването на Проекта за Национална здравна стратегия не са участвали двата основни субекта: лекарите и пациентите. Това е причина за допуснати слабости.
2. Прави се опит за администриране и се създават предпоставки за липса на ясно дефинирани институционални отговорности на участващите в изготвянето и изпълнението на Проекта за Национална здравна стратегия.
3. Не са посочени потребностите, приоритетите и пътищата за решаването на конкретните проблеми в здравеопазването.
4. Недопустим е опитът за премахване на най-демократичното завоевание в българското здравеопазване - договорното начало и заменянето му с формални административни актове.
5. Не са разписани финансовите параметри за периода на действие на Националната здравна стратегия.

Разширеният състав на Националния съвет
възразява срещу предложения Проект на Национална здравна стратегия и предлага:


1. Създаването на обща работна група от БЛС, представители на пациентите и МЗ.
2. Изготвеният от тази работна група проект да бъде предмет на широко обсъждане с цел постигането на обществен, политически и съсловен консенсус.
3. След обсъждането Проектът на Национална здравна стратегия да бъде представен за приемане от Висшия медицински съвет с ясно отразени отговорности, срокове и ресурси.

 

10 май 2006 г.
НС на БЛС

архиви за 06 2006

Опасни отпадъци Печат
Опасни ли са отпадъците или опасно се бюрократизираме. Какво се изисква от лекарските практики. След еднолични търговци ставаме и рекултиватори.
Image

Лекарите отделят все по-малко време на пациентите. Това се наблюдава в най-развитите страни, това го виждаме и у нас. Причините обаче са различни. В напредналите страни високите технологии и новите методи на диагностика изместват все повече чисто персоналния контакт лекар – пациент. У нас високи технологии идват трудно, но бюрократизирането ни се осъществява със завидни темпове. Наскоро министъра на здравеопазването с удивление констатира, че 2/3 от времето за преглед е в същност отделено за работа с документация. Администрацията се грижи непрекъснато да се появяват нови закони и наредби, които след няколко месеца биват променяни или отменяни. Често зад появата им личи единствено желанието в държавната хазна да влязат пари от такси или самите им създатели да оправдаят съществуването си.

Прочети пълния текст...
Корупционен скандал Печат

Бившият премиер на България обещавал „под масата” проекти в здравеопазването в замяна на финансиране на партията му

Български прокурор бави разследването, италианският му колега напредва към Симеон

18.06.2006, zdrave.net, Деница Сачева

„Почтеност във всичко” – това беше девизът на бившия цар-премиер. С този девиз преди пет години той спечели изборите. Дълго време ни обясняваха, че маранята, която Симеон Сакскобурготски спусна над българския политически живот и нечленоразделната му реч са белег на благородство и висша форма на комуникация, която въвежда нов стил на политиката у нас въобще.
За това, което днес е една от основните международни новини, в България се говореше и се пишеше още от февруари 2004г. Zdrave.net многократно предупреждаваше за високия корупционен потенциал на проекта за детска болница. Опозицията основно в лицето на бившите вече депутати д-р Стойчо Кацаров, д-р Димитър Игнатов, доц. Пламен Кенаров, както и настоящия председател на здравната комисия в Парламента доц. Борислав Китов,  предизвика създаването на анкетна комисия по случая. Дори държавния бюджет за 2005г. беше заплашен, тъй като депутатите поискаха Президентът да наложи вето заради предвидения в него заем от австрийската банка.
Документите за скандалния проект на болница, според който едно легло излизаше 280 000 евро, бяха предадени на прокуратурата. Вместо законна предварителна проверка, тогавашния главен прокурор напсува д-р Димитър Игнатов по телефона. Преди броени дни стана ясно, че преписката престояла близо две години в самия Никола Филчев и едва през януари 2006 била дадена на Цеко Йорданов, който я възложил на прокурор Ваня Несторова от ВКП. Всъщност внимателния преглед на фактологията показва, че бившия главен прокурор през целия мандат на НДСВ, разследваше само правителството на Костов. Явно новата конфигурация на правителството е изисквала разследвания за НДСВ. Рано или късно ще станем свидетели на истинските причини довели до посланическия пост на Филчев в Казахстан.
Детската болница не е единственото обещание на Сакскобурготски към Черани. Италианският бизнесмен многократно се срещаше инкогнито с тогавашния здравен министър. Черани прекарваше часове в залата на четвъртия етаж в министерството презентирайки бизнес плановете си за приватизация на хемодиализните центрове у нас. Пресцентърът на здравното министерство, който обичайно ни информираше за всяко движение на Богоев дори вътре в сградата, запази странно мълчание за тези срещи. Днес става ясно, че Черани дори е имал фирма, с която да стартира приватизацията, която изненадващо защо е създал с бившия министър на транспорта и съобщенията Пламен Петров. Все пак интересите на италианеца са били здравеопазване и телекомуникации.
Въпросът си остава преди всичко морален. Всъщност обещаните болница и частни хемодиализни центрове не се материализираха, поради това делата вероятно ще отидат в графа „няма данни за извършено престъпление”.
Но този въпрос не може и не трябва да остава без последствия в политически живот у нас – макар  че председателят на парламентарната група на БСП Михаил Миков вече заяви, че това разкритие не може да подкопае основите на коалицията. Алчността за власт е велика спойка – чак да съжали човек, че тримата коалиционни лидери не могат да бъдат поканени за рекламни лица на известна марка лепило.
Случаят „Черани–Сакскобурготски” трябва веднъж завинаги да развенчае мита за почтения монарх, който в края на живота си се върна, за да „оправи” от алтруизъм страната си за 800 дни. Истината за царските алъш вериши вероятно ще предопредели и участниците в президентските избори. За пореден път на преден план в предизборните кампании трябва да бъде поставен въпросът за начина, по който се финансират партии и изборите в България.
Този случай трябва да послужи и като студен душ за хората, които продължават да тикат Славчо Богоев в управлението на здравната каса и дори го подготвят за участие в конкурса за неин директор.
Учудващо е, че на този фон докладът на Европейската комисия търси проблемите на българското здравеопазване в корупцията на ниско ниво. Просто навсякъде по света рибата се вмирисва от към главата.

Пълната хронология на случая със скандалния проект за детска болница можете да прочетете тук.

Всичко за ареста на наследника на последния италиански крал Умберто ІІ, Виктор Емануил, можете да прочетете тук.  Какво написаха чуждите медии Ви предлагаме да видите тук.

GP-та отказват ваксинации (в UK) Печат

Всеки осми общопрактикуващ в практика с неблагоприятни условия се отказва от извършването на имунизации при децата, защото не може да покрие държавните изисквания. Ваксинациите във Великобритания са записани като „допълнителна услуга” в договора на GP-то. Заплащането е в зависимост от процента деца, които успеят да ваксинират за годината. Например за имунизирани 70% заплащането е 995, а за 90% 2865 лири (около 8200лв.). В практиките с добри условия обаче само 0,2% от практикуващите се отказват от тази си дейност.

Story from BBC NEWS:
 

3 дневно лечение на пневмония Печат
Image

Според холандски изследователи пациенти с придобита в обществото пневмония показали добър отговор от интравенозното лечение с амоксицилин след 3 дни лечение не се нуждаят от продължаване на антибиотичната терапия.

Сегашната практика да се лекува неусложнената пневмония придобита в обществото в продължение на 7-10 дни не се базира на научни доказателства смятат авторите на публикацията Dr. Jan M. Prins and colleagues, която е публикувана в British Medical Journal

Проучването е проведено върху 186 пациента от 9 болници в Холандия. Критериите за включване на пациентите са били клинични белези за пневмония, температура над 38 градуса, новопоявил се инфилтрат на рентгеновата снимка, скор за тежест на пневмонията от 110 или по-малко (леко до средно тежка пневмония).

След 3 дневно лечение с интравенозен амоксицилин 121 пациенти са се подобрили значително по отношение на диспнея, кашлица и температура. Двама са били изключени, а от оставащите според  случаен признак 63 са продължили лечението с орален амоксицилин 3 пъти дневно, а 56 са приемали плацебо.

На 10 ден 93% от пациентите и в двете групи са били излекувани, а на 28 ден - 90% при тридневната терапия и 88% при 8 дневното лечение. Подобни проценти на успех има и при бактериологичните изследвания и рентгеновите находки.

Прочети пълния текст...
Промяна в пътеки Печат
Image

Днес НЗОК публикува Промяна в алгоритмите на клиничните пътеки и правилата за диагностика

Интересното е, че никъде не се говори за предложение за промяна, името на БЛС не се споменава никъде. Може би това е в духа на Здравната стратегия. Както обикновено се случва промените отново са инициирани от касата и както практиката показва ще се случат във вида, в който касата иска. Ръководството на БЛС отново върви след събитията. В самите промени на алгоритмите е записано, че се правят, „за да се гарантира качественото диагностициране и лечение на пациента”, което трябва да се чете „за да бъде отказан договор на болници нямащи съответната апаратура и така да се спестят пари” Вероятно със същата цел ще се прецизират критериите за хоспитализация по някои пътеки. Една от тях е №160 „Интензивни грижи при бременност с реализиран риск”. Превишаването на броя хоспитализации при нея беше ясно, че ще се случи още с появата на НРД, защото се планираха 4 193 случая за цялата страна за година. А на практика това е единствената пътека, по която бременните могат да останат за лечение или наблюдение в болница. Другата пътека занимаваща се с бременността № 164 „Оперативни процедури за задържане на бременност” обаче има планирани 7 200 хоспитализации. Т.е всяка десета бременна в България трябваше да е със серклаж! Това е един от ярките примери на некомпетентност от създателите на НРД, били те и с научни титли.

Друго действие целящо отказване на плащания на болниците е изискването за минимум 4 часов работен ден на специалистите в болничната помощ. От досегашните призиви за плащане на свършена работа не остава нищо – важно е прекараното време в болницата. Какво да се прави - целите оправдават средствата.

И накрая нещо положително – пациентите с лимфоми, левкемии и анемии ще могат да се хоспитализират повече от един път месечно. По сегашната система можеше да не дочакат датата за следващата си хоспитализация.

Прочети пълния текст...
Още...
Продължава...

Aрхив за 01-06 2007

 

 

архиви за 06 2007

Предложения Печат
Image

43 Извънреден Събор на БЛС трябва да се проведе на 12 и 13 юни 2007г. За краткото време са предвидени много теми за разглеждане, но единственият сериозен въпрос изцяло от нашата компетентност, по който може да се произнесем – това е уставът на БЛС. Преди около седмица бяха изпратени писма до районните колегии подканящи ги да направят своите предложения в тази насока. Това е добре, но буди недоумение факта, че предлагащият извънреден събор в юлските жеги централен орган на БЛС не запозна колегията със собствените си предложения. Един текст с анализ на членовете от сегашния устав, които ръководството на БЛС смята, че трябва да се променят беше задължителен. Също и мотивация на евентуални нови текстове. Точно за това е централното ръководство, което благодарение на отчисленията от всички районни колегии разполага с необходимия ресурс за такава дейност, нещо повече – длъжно е да я извършва. Предварителна подготовка и запознаване на делегатите с основните идеи биха спестили значително време и направили избора на най-подходящи текстове много по-ефективен. Освен всичко друго БЛС разполага с уебсайт и печатен орган, които могат да бъдат използвани по-ефективно.

Районна колегия Кюстендил на базата на практическия опит се е сблъскала с някои проблеми идващи

Прочети пълния текст...
Отворено писмо Печат

                 Изх. № 92/13.06.2007 г.  ДО УС на БЛС гр. София

                                                            Копие:        1. НС на БЛС

                                                                                 2. РК на БЛС

  Уважаеми колеги,

За по-малко време от месец се свиква за втори път Националния съвет на БЛС. Като включим и Националната конференция в Плевен, проведена на 10-11 май 2007г., форумите, изискващи представителство от Районните колегии стават три. До колкото членовете на УС на РК Кюстендил са работещи лекари, заемащи съответните постове в колегията безкористно и на доброволен принцип, честите отсъствия за по няколко дни представляват сериозно затруднение за изпълнение на служебните им задължения. В същото време не става ясно какви конкретно цели се преследват с нарастващата активност на ръководните органи на съюза в началото на летния сезон. На предвидения за 15-16 юни Национален Съвет в Пампорово представители на РК Кюстендил няма да има, но с настоящето открито писмо целим да запознаем всички участници със становището на колегията ни по някои въпроси:

1.     През изминалата година се случиха много негативни за БЛС събития, най-открояващото се от тях – пълното изолиране на организацията от договорния процес. Едноличното вземане на решения от НЗОК е във вреда най-вече на обикновените членове на съюза. Ще припомним хаоса с подписването на индивидуалните договори, неуредиците в отчитането, неясната мотивация за прибързаното въвеждане на електронен подпис, заплахите за намаляване на цени на пътеки. През всичките тези месеци имаше сериозен повод за свикване на върховния орган на БЛС, но това не се случи. С изненада (по подобие на 2006г.) разбрахме, че се предвижда свикването на Събор в средата на лятото – сезон, предпочитан от много колеги за годишните им отпуски.

2.     Извънредният 42 Събор ясно се произнесе по въпроса за броя и продължителността на мандатите на ръководните органи на БЛС. Нещо повече, Съборът взе решение при бъдещо гласуване на промени в устава същото да обхваща само текстовете, които не са били дискутирани на 42 Събор. РК Кюстендил ще се противопостави с всички разрешени от Устава на БЛС средства срещу явни или прикрити опити за промени на цитираните текстове.

3.     Настояваме при свикването на извънреден Събор да се съблюдава Устава на БЛС, по-точно Чл.7./1/ «Датата, мястото на провеждане и дневния ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването му».

4.     Предлагаме УС на БЛС да се възползва от възможността, дадена му в Чл. 18./1/ «Мандатът на централните органи е тригодишен и може да се прекрати от извънреден лекарски събор.» и постави като точка в дневния ред съответното гласуване, което да се превърне във вот на доверие  към цялото ръководство.

Гр. Кюстендил

Председател РЛК:____________

                             /Д-р Н. Стоянов/

архиви за 05 2007

Новини Печат
 • Протестиращите лекари и сестри от Пирогов заявиха, че до 7-10 дни ще започнат стачка. В момента се събират подписи за да бъдат изпълнени изискванията на закона. Бъдещето ще покаже, дали това ще е първата ефективна стачка на медицински персонал след десетилетия забрана. Изразяваме солидарност с исканията за по-достойни възнаграждения на колегите.

 • Информационните агенции съобщиха, че на последния НС е взето решение за провеждане на извънреден Събор на БЛС до 15 юли, на който да се поставят актуалните проблеми на здравеопазването. Нашият коментар е, че проблемите в здравеопазването са много, лекарите ги знаят, но решението им е основно  въпрос на политическа воля. Съборът е подходящо място за поставяне на проблемите на собствения ни съюз, чието решение е въпрос на самите нас.

 • Освен дълго и трудно, обучението по медицина става все по-скъпо. Увеличението е двойно. Досега то струваше 355 лева годишно, а от есента то ще е 768 лева (става въпрос за такса, а не за платено обучение!). Остава бъдещите лекари да се надяват, че ще имат възможността един ден по легален път да си възстановят вложените средства. Защото след института ги чака специалност - десетина години учене в най-добрия случай. След което – цял живот.

 • И една международна новина: Д-р Валдис Затлерс (хирург-травматолог) е новият президент на Латвия. Това не е особено интересно – и у нас лекарите с охота се включват в политическия живот по понятни причини. Любопитното е, че Затлерс неотдавна е признал, че като лекар е приемал плащане на ръка - широко разпространена практика в страната. Той обаче е отказал да отговори на въпроса колко пари е получавал и дали е плащал данъци за сумите, получавани в плик. Средната лекарска заплата в Латвия  през 2005г. е била 413 евро и според приета от правителството програма се повишава ежегодно за да достигне 754 евро през 2010г.

Питане до НЗОК Печат

ImageРегионалната колегия на БЛС изпрати запитване до Директора на НЗОК относно предстоящото въвеждане на електронен подпис при отчитането на изпълнителите на медицинска помощ с молба за някои пояснения касаещи използването му. По-долу е текстът на писмото. Колегите своевременно ще бъдат запознати с получения отговор. Интересуващите се от повече информация относно същността на електронния подпис могат да посетят страницата на НСОПЛБ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – КЮСТЕНДИЛ

Ул. „Яворов” № 10; к-т 415; тел./факс 078/527662; п.к. 203; 

Изх. № 81/17.05.2007                                      До директора на НЗОК

д-р Р.Тодорова

Уважаема д-р Тодорова,

Във връзка с Ваше писмо Изх.№ 20-00-78/12.04.07 до директорите на РЗОК и последвалото писмо от Директора на РЗОК гр. Кюстендил Изх.№ 29-00-5/16.04.07 до ИМП, Ви моля за следните пояснения:

Въвеждането на електронен подпис ще значи ли отпадане на необходимостта при отчитане да се представят в РЗОК амбулаторни листа от извършените прегледи или не? До колкото електронният подпис е инструмент, с който се доказва автентичността на представяните документи (че са от точно определен ИМП), е разбираемо той да бъде алтернатива на хартиените спецификация, отчет, опис и фактура. Въвеждането му безусловно би улеснило колегите практикуващи в отдалечени от РЗОК места като им представи възможност да се отчитат по интернет. Що се касае до лекарите, работещи в близост до РЗОК, подобен проблем не стои и вероятно мнозина от тях ще предпочетат да се отчитат по сегашната система – на електронен носител, но придружен с подпис върху хартиена спецификация, фактура и т.н. Моля да уточните каква е връзката на електронния подпис с отпечатването и представянето в РЗОК на допълнителни екземпляри от амбулаторните листа, тъй като на тях се полага подпис на пациента, който не може да се замени с електронния подпис на ИМП, а би могъл да се замени единствено с личен електронен подпис на всеки пациент – нещо, което към днешна дата е неосъществимо. Защо се обвързва придобиването на електронен подпис с отпадане на печатането на допълнителни амбулаторни листа и обратно? Или колегите, ползващи електронен подпис ще могат да се отчетат без хартиен носител (спецификация, опис и т.н), но ще трябва да представят амбулаторни листа, което пък тотално опорочава идеята?

Според нас всички лекари, отчитащи се на електронен носител, независимо дали ползват или не електронен подпис, трябва да съхраняват амбулаторен лист с подпис на пациента в кабинетите си като доказателство за извършен преглед, който може да се предостави при нужда. Ползващите електронен подпис могат да използват предимството му да предават отчетите си по интернет, без да посещават офисите на РЗОК, с което ще спестят време за себе си и за ръководената от Вас администрация. Обратно - лекарите, които ще предпочетат лично да предадат спецификацията си в РЗОК естествено ще трябва да напечатат на хартия спецификацията си и да я подпишат, но това не трябва да е причина да бъдат карани да печатат и предоставят в РЗОК допълнителни амбулаторни листа.

Моля за Вашите компетентни пояснения по повдигнатите въпроси.

17.05.2007г.                          С уважение:

              гр.Кюстендил                     /д-р Константинов, секретар на РЛК/
Поредната резолюция Печат

Image На провелата се на 10-11 май в Плевен Национална конференция на БЛС на тема “Българското здравеопазване след присъединяването ни към ЕС" ръководството на съюза получи поредната си индулгенция за слабо ефективните си действия или бездействие в последната година. Ако функциите на БЛС се свеждаха до писане на резолюции, декларации и обръщения вероятно организацията щеше да е сред най-успешните в България.

По-скромна по обем от предходни документи, последната резолюция съдържа шест точки.

Може да се дискутира констатацията на точка едно за това дали БЛС е „изпълнил мисията и основните си функции, регламентирани в действащото законодателство” , но констатацията на точка 2 - „Всички решения на 42-я събор са изпълнени последователно” определено не е вярна. Освен споменатото неизпълнение на решението за организиране на групов отказ от подписване на индивидуални договори, резолюцията на срещата в Плевен услужливо забравя факта, че 42 Събор възложи на ръководствотов разумен срок да създаде експертна комисия, финансово и организационно обезпечена, за остойностяване на всички медицински дейности” Такава и до днес нито е създадена, нито се мисли за създаването и до колкото ни е известно. Интересно в какви преговори и договаряния иска да участва ръководството на БЛС, след като не разполага със собствено предложение за цената на нашия труд?

В точка 3 се отправят

Прочети пълния текст...

архиви за 04 2007

Свръх хоспитализациите Печат

През седмицата на пресконференция НЗОК обяви, че болниците харчат повече пари от предвиденото. Очертавал се преразход от 70 милиона, 11 000 души в повече преминавали през болниците месечно през първото тримесечие в сравнение с миналата година. В добре познат стил се цитираха примери за болници хоспитализирали повече пациенти от броя на леглата в отделението, което предполага, че работещите в тези отделения са лъгали, за да получат незаслужено пари. Това несъмнено е ефектно обяснение пред обществото за проблемите в българското здравеопазване и продължава поетата от няколко години политика всичко да се обяснява с некоректността на медицинския персонал. В случая с разминаването в броя на хоспитализациите с регистрираните брой на легла в дадено отделение вероятно обяснението е доста по-просто – по време на епидемии (а такава имаше тази година) болни от едно отделение се настаняват в друго (например от гръдно и детско в хирургично, кожно и т.н). Самото увеличаване на хоспитализациите през даден период и сравняването му с предходен не трябва да е нищо друго, освен повод за размисъл – да се потърсят причините. Те може да са в тежкия грип и неговите усложнения.

ImageКато оставим настрана пропагандната страна на въпроса, темата за свръх хоспитализациите наистина е важна и заслужава повече внимание. Защото в интерес на истината не рядко в болниците се приемат пациенти, които успешно може да се лекуват извън тях, при това с много по-малко средства. Ненужно хоспитализираните пациенти допълнително изразходват оскъдните ресурси на българското здравеопазване и пречат на качественото лечение на наистина тежките случаи изискващи солидни финанси. Какво обаче предизвиква този феномен – какви са основните причини и кое го стимулира?

Множество са факторите (виж схемата), но отправната точка е неадекватно финансирания здравен пакет – при сравнително ограничени средства, държавата е поела ангажимента (с чисто политическа цел) да гарантира почти всичко в здравеопазването. Това естествено е невъзможно, за това е измислен сложен механизъм за контрол осъществяван в доболничната сфера под формата на лимити (регулативни стандарти) и определяне на цените на дейностите в болниците (клинични пътеки). Така елегантно държавата прехвърля

Прочети пълния текст...
Размисли без страсти Печат
В колегията се получи писмо от д-р Юлия Бянкова, председател на РК Сливен, адресирано до всички районни колегии на БЛС, както и до ръководители от национално ниво. Напълно разбираме чувствата на огорчение и болка с които са пропити тези размисли. Подобни въпроси не веднъж са били тема за коментари по страниците на този сайт – както от ръководството на колегията, така и от посещаващите го лекари.

Размисли без страсти

ImageИзминаха два месеца от националния протест на медицинската общност в България. Същия този протест, който смятахме, че дори е закъснял и на който се възлагаха големи надежди... По отношение на очакванията - имаше ентусиазирани оптимисти, имаше умерени оптимисти, имаше и скептици. Скептицизмът беше предимно за броя на участниците – те бяха убедени, че на протестния митинг ще има шепа хора. Сгрешиха, но само за участието. Участници имаше повече, отколкото се предполагаше дори и от оптимистите. И какво от това?! Медицинските протести дори не бяха новина № 1 във всички печатни и електронни медии. Коментарите продължиха 3 – 4 дни и ... толкова.

Прочети пълния текст...
Кой с колко е осигурен Печат

В декларация на Българската стопанска камара разглеждаща ефекта от увеличението на здравната вноска на 7% може да намерим следната информация:

Приблизително 2 800 000 души получават доходи и се осигуряват върху среден осигурителен доход от около 350 лв., което означава 21 лв. месечна вноска; приблизително 4 300 000 души се осигуряват от държавния бюджет върху среден осигурителен доход от около 100 лв., което означава 6 лв. месечна вноска.
Основната част от осигурените от държавния бюджет са: приблизително 2 300 000  пенсионери, осигурявани върху средна пенсия от около 150 лв., което означава 9 лв. месечна вноска

Приблизително 1 500 000 деца до 18-годишна възраст, осигурявани с вноска от 0,5 на сто върху 220 лв., което означава само 1,10 лв. на месец (!!)

Приблизително 500 хил. студенти, войници, безработни, социално слаби, затворници и др., осигурявани върху 110 лв., което означава 6,60 лв. месечна вноска.

Приблизително 700-800 хил. души, ползващи здравни услуги, без да са осигурени

Основните потребители на здравни услуги (пенсионерите и децата), се осигуряват от държавния бюджет с вноски, които са 3,5 пъти по-ниски от тези на работещите. Въпреки че са значително по-малък брой, работещите лица осигуряват 70 на сто от приходите на здравната каса, а държавният бюджет – 30 на сто.

Общо събрание Печат

ImageНа 12 април беше свикано Годишното общо събрание на Районна Колегия – Кюстендил.

Пред присъстващите делегати председателят д-р Стоянов направи отчет за дейността през изминалата година. Секретарят д-р Константинов представи финансов отчет за 2006г. и проект за бюджет за настоящата година. От името на мандатната комисия изказване направи д-р Коломанов, а д-р Жабински представи работата на арбитражната комисия. Представена беше и работата на етичната комисия. Реши се да се продължи застраховката професионален риск, изплащаните суми за следдипломно обучение да бъдат в същия размер както през 2006, неработещите и неплащащите членски внос колеги да бъдат свалени от регистъра на колегията, като в зависимост от реалния брой членове се определи броят на делегатите, които ще бъдат избирани през 2008г.

Направи впечатление задълбочаващата се апатия сред лекарите продиктувана от продължаващото от няколко години обезличаване на БЛС като сериозна съсловна организация.  

Тука има, тука нема Печат

ImageВ недалечното минало имаше една игра, в която предприемчиви роми бързо сменяха мястото на чаши, а желаещия да си опита късмета трябваше да познае под коя чаша остава зара или монетата. Тази игра загуби популярност, защото колкото и лесна да изглеждаше се оказа, че местещия чашите винаги печели. Принципа винаги едната страна да печели допадна особено на НЗОК, която с противоречивите си и двусмислени заповеди и разпоредби удачно имитира принципите на играта.

Актуален пример е начинът на отчитане на лекарите през първите три месеца на тази година. С едностранното си решение от популярната дата втори февруари, НЗОК въведе хартиеното отчитане като задължително за всички лекари, дори и тези отчитащи се до сега на електронен носител. Въпреки това, вече трети месец никой от т.нар. договорни партньори не е на ясно дали трябва да печати допълнително листове и как ще се отчита през следващия месец. Благодарение на непоследователността на указания си НЗОК всява неяснота и в районните каси. В съвсем скорошно писмо до РЗОК се нарежда отчитането да се извършва по начина, по който е било през 2006 и последващите месеци на 2007г??! В резултат едни от колегите при отчет носят папки с хартия, други не, а всички недоумяват, как е възможно да се издават подобни заповеди с двусмислено съдържание и противоречащи си една на друга. Така отговора на въпроса да се печатат ли амбулаторни листа за отчитането в края на месеца започва да прилича на шанса да познаеш под коя чаша от играта „тука има, тука нема” се намира стотинката. В тази игра договорните партньори са винаги губещи, защото никой не знае какво ще е последното указание на касата, което по традиция идва два дни след края на месеца, за който се отнася.

Много години вече сме свидетели, как ръководителите на НЗОК разиграват всевъзможни игри за сметка на лекари и пациенти, но в годината, когато България бе приета за член на Европейския съюз явно ще се гони рекорд по бъркотии и гафове.

архиви за 03 2007

КС за бюджета на НЗОК Печат

КС разпореди парламентът да оправи кашата с бюджета на Здравната каса


 

Нормативни неуредици с бюджета на Здравната каса за пореден път изправиха на нокти здравната система. В сряда Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционен параграф от Закона за бюджета на Здравната каса, с който се създава допълнителен текст (ал. 3 на чл. 55) в Закона за здравно осигуряване (ЗЗО).ImageСлед това решение не се знае по какви цени ще работят болниците и дали трябва да бъдат възобновени преговорите между Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) и съсловните организации.  

Атакуваният пред КС текст се отнася до договарянето между касата и организациите. Той гласи, че ако до 22 декември 2006 година не се сключи Национален рамков договор (НРД), в сила остава старият, като цените и обемите на медицинските услуги се определят от НЗОК.

Съдът постанови, че процедурата по приемане на текста противоречи на конституцията, според която законите се обсъждат и приемат на две четения – първо и второ – в две отделни заседания или по изключение в едно заседание.

Според юристи решението на КС автоматично отменя спорния член, но какво ще последва оттук-нататък, зависи изцяло от Народното събрание.

Прочети пълния текст...
Седмицата 12-18 март Печат

ImageПрез миналата седмица здравеопазването отново беше осветено от медийните прожектори. Конкретните причини – управлението на Столичната спешна помощ и парите поискани от хирург в Пирогов след коремна операция. Няколко дни всички новинарски емисии започваха с втория случай. Хирургът беше линчуван публично и уволнен от работа заради взетите 300лв. Без да адвокатстваме на колегата не можем да не отбележим охотата, с която потърпевшите даваха интервюта и участваха във всевъзможни предавания, с което волно или неволно общественото мнение се формира в определена посока. В един момент дори много колеги започнаха да се питат кое по-възмущава съгражданите ни – че има лекари с нерегламентирани доходи, или въобще, че лекарският труд струва пари, както всичко и някой трябва да го заплати. (Пре)експонирането на тази история продължи наблюдаваната от няколко години тенденция за поставяне на въпроса с корупцията в медицината като първостепенен. А той въобще не е такъв. В неотдавнашните дебати в Народното събрание също вместо идеи за управление на здравеопазването мнозина от народните представители повтаряха думи като корупция, нерегламентирани плащания и подобни. Стана традиционно да се цитира и някакъв доклад, според който, колкото пари у нас се давали от бюджета, толкова пари хората давали и под масата. Толкова често се цитира този доклад, че вече никой не се съмнява в неговата достоверност. Както никой не се съмняваше, че спанакът съдържа много желязо.

Другият случай – за Спешната помощ намери далеч по-слаб отзвук от 300 левовата афера. Въпреки че ставаше въпрос за злоупотреби за стотици хиляди, а крайният резултат е не успешна операция, а загубени човешки животи поради липса на евтина апаратура. Изглежда обществото и медиите като изразители на настроенията му са много по-склонни да простят на лошия администратор нанесените щети за  хиляди, от колкото това, че хирург  е поискал пари след свършена работа.

Колко са лекарите у нас? Печат
Покрай протестите, заплахите със стачки и дебатите в парламента много се изписа за българските лекари. На различни места можехме да прочетем или чуем, че сме между 30 000 – 35 000. Тези числа се въртят в медийното пространство вече близо 20г. – време, през което много колеги се пенсионираха, други напуснаха страната или професията, а в същото време приемът на студенти непрекъснато намаляваше. Въпросът какъв е броя реално практикуващи лекари би трябвало да е с лесен отговор – поддържането на регистър е основно задължение на БЛС фиксирано в устава му. Според Чл. 12/1/ 3. УС на БЛС „създава Национален регистър на членовете и обнародва в “Държавен вестник” списък с имената на регистрираните да упражняват професията, който ежегодно актуализира” До колко сериозно гледа на това свое задължение Управителния съвет можем да разберем като посетим сайта на организацията – там данните не са променяни от 2003г. Съмнение в точността на публикациите в ДВ се поражда и от продължаващите преписки между нашата колегия и централните структури, от където въпреки изпратените актуализирани данни продължаваме да получаваме писма за дължими суми върху членове, каквито колегията ни няма. В последните години публикуването на Националния регистър в Държавен вестник се превърна в допълнителна форма за събиране на средства от регионалните колегии, подобно на това за значки, книги с историята на БЛС, компакт дискове, почетни знаци.
Прочети пълния текст...

02.2007

Вот на недоверие Печат

ImageПри днешните дискусии за вот на недоверие министъра на здравеопазването направи поредното си колоритно изказване. Проблемите бяха обяснени с управлението на страната в периода 1997-2001г. Конкретните пагубни стъпки били превръщането на участъковите лекари в общопрактикуващи, приватизацията на 46 обекта, между които болници за долекуване, неуспешния договор за информационна система на НЗОК. Обратно, цитира се дълъг списък на успехи на сега управляващите, подкрепени с данни, че над 80% от гражданите харесват здравеопазването. Минаването на болничното финансиране към НЗОК (заложено в същност по план за 2006г още със старта на касата), трицифрено число нормативни актове издадени от МЗ, разработваните 15 национални програми, започналата профилактика, осигурените 1 милион направления в повече са само някои от многобройните успехи, с които се похвали министъра. А по отношение на електронното здравеопазване направо заяви, че ще изпреварим доста страни в Европа. Това е много окуражаващо, защото по хартиеното вече сме изпреварили много страни в света. За протестите министъра обвини хора от ръководството на БЛС, които обикаляли в страната за да разправят, че има хаос. Не пропусна да похвали и обсъжданата от година здравна стратегия за която европейските ни партньори били дали високо мнение, както и подготвяната здравна карта.

Множеството изказвания може да се резюмират така:

Опозицията: реформата е спряна, дори има връщане на зад. Проблемите се натрупват и вземат застрашителни размери.

Управляващите: проблемите са заложени от сегашната опозиция, когато беше на власт. Ние се справяме добре, недоволни няма.

Ето и материал по темата от www.vsekiden.com

Скучен дебат за здравеопазването в парламента Лапсус разсмя опозицията

Скучен дебат по внесения вот на недоверие към правителството заради кризата в здравеопазването

Прочети пълния текст...
След протеста Печат

ImageДесетина дни след Националния протест здравната система е в обичайното си състояние - контролиран хаос и спасяване по единично. Краткотрайната еуфория, подклаждана от желанието ни за това как трябва да е отмина. Познатата реалност с обичайните проблеми остана.Минаха и първите проверки от НЗОК. Прекалено дългата с шестнайсетте си точки Декларация от участниците в Националния протестен митинг не е изпълнена по нито един пункт. Министър - председателят не се срещна с ръководството на БЛС, здравният министър не намери причини за извинение, заместникът му не подаде оставка, за европейското финансиране – по–добре да не говорим. Изглежда единствено полза ще има за ограничен брой сестри с мизерни заплати в заведения от структурата на МЗ – те ще получат по трийсетина лева отгоре, но да не бързаме - обещанието идва от министър Гайдарски. От БЛС изпратиха поредното писмо с препоръка колегите да не подписват индивидуалните си договори – този път поне до 3 март. Явно съсловната ни организация е изобретила някаква нова форма на протест, при която протестиращите продължават да работят, а наказанието, което прилагат се състои в отказ от получаване на заплащане (касата не приема отчети без договор). Тъй като след 3 март не се очаква да се случи нищо по различно то това, което стана до сега, повечето колеги не останаха очаровани от идеята и сключиха договори. За момента единствения сериозен ефект от проведения протест е внесения вот на недоверие към правителството от страна на опозицията. При наличното разпределение на силите едва ли може да се очакват чудеса, но поне ще стане приказка за проблемите ни. Те далеч не са сведени до искането за по-високи доходи и някой трябва да каже истината на хората. Въпросът какво ще прави БЛС от тук на татък остава.

През седмицата разбрахме, че здравния министър

Прочети пълния текст...
Здравеопазване за милиони Печат
Екатерина Митева   в.Новинар
Няколко въпросителни възникнаха вчера при старта на пилотния проект за Национална здравна електронна карта . Като начало малко странен е изборът на населените места, в които ще се реализира - гр. Сливница и с. Алдомировци. Малък град, малко село, ако постигнем успех, това ще бъде доказателство, че и в София например всичко ще бъде наред, казват фирмите, които финансират проекта и осъществяват неговата реализация. Другото им обяснение, че видни представители на областта са председателят на здравната комисия Борислав Китов и шефът на здравната каса Румяна Тодорова, май звучи по-логично. Освен това възниква и въпросът за финансовите интереси. Сега фирмите дават пари, но не казват колко. Дават ги безвъзмездно, а хвалбите оставят за здравното министерство и НЗОК. И ако проектът бъде успешен, най-вероятно същите фирми ще реализират и мащабната идея за електронни здравни карти на всички българи. Само че тогава, евентуално след години, няма да става дума за хиляда пациенти, седем лекари и четири аптеки, а за цяла България. И сигурно парите, които държавата ще инвестира, ще бъдат много повече от нула. В Австрия, където е внедрена напълно здравната карта, всички средства, които се влагат за изпълнението, поддръжката и т.н., възлизат на около 10 евро на човек. Елементарните сметки показват, че за българите електронните карти ще струват около 140 млн. евро. А това, че изработката на картата като цена е по-малка и от тази на хартиените рецепти, едва ли оправдава тази сума. Болничен софтуер пък, който струва 1,4 млн. Евро, ще облекчава тази година месечните отчети на болниците, похвалиха се от здравното министерство. Но парите са от Световната банка, а реализацията в ръцете на лечебните заведения, които всяка година затъват в дългове. И на здравната каса, която трябва да им изплати извършените дейности. Разбира се, ако няма срив в електронната система и обвинения в грешно подадени отчети.
Протестът Печат

ImageПетдесет лекари, медицински сестри и акушерки от Кюстендилска област участваха в Националния протест в София на 15 февруари. Недоволството от състоянието на българското здравеопазване изявиха хиляди наши колеги дошли за събитието или протестиращи по места. След повече от половин век забрана за ефективни стачки присъстващите имаха възможност да усетят потенциалната сила, която представляват. Сила, която, ако бе насочвана от подходящите хора в подходящия момент би представлявала фактор, с който всяко правителство би се съобразявало. Годините на унижения на професията, когато бяхме „здравни работници” се забравят трудно. Мнозина колеги предпочетоха да ни подкрепят мислено, но телом да прескочат в районната каса, страхувайки се да не закъснее с месец банковият превод. За тях тепърва ще остане удоволствието да усетят, че са свободни и може открито да изразяват мнението си.

ImageИзказванията на протеста започнали плахо бързо се промениха под звуците на мнозинството. Въпреки че до края основните фигури апелираха за оставката на д-р Райнов, протестиращите имаха друг фаворит за това действие – здравният министър. Явен беше и страхът от свързване на протеста с политически искания – трудна за изпълнение задача, защото когато неуредиците се предизвикват от хора от най-високите етажи на властта те не могат да се изолират от поставилите ги там управляващи сили.

Въпреки мотото „За европейско финансиране...” мнозина от участниците акцентираха върху хаоса, неуредиците, променящите се правила, противоречащите си закони, непреставащите „реформи”, промяната на договорният принцип и всичко друго на което сме свидетели през  годините  и кулминацията му през последните 2 месеца. ImageНяма да е пресилено да се обобщи, че ако за сестрите, акушерките и лаборантките унизителните заплати са основният проблем днес, за лекарското съсловие на преден план излиза административния произвол на здравната каса и липсата на правилна и ясна политика от страна на здравното министерство.

Прочети пълния текст...
Протести и договори Печат

Image Размисли и страсти мъчат българските лекари, или поне тези от тях, които си дават сметка, че има нещо гнило в родното здравеопазване. На няколко пъти през изминалия месец БЛС призовава членовете си да не подписват индивидуалните си договори – последния път - до 16 февруари. И лекарите не подписват индивидуалните си договори. Но причината е, че в РЗОК все още има неясноти и не са започнали да приемат документите. Идеята за неподписване на индивидуалните договори се появи на Събора през септември 2006 като възможен отпор на едностранните действия на държавата и управляваната от нея здравна каса. Въпреки че като форма на протест тя има огромен потенциал, ръководството на БЛС не погледна с добро око на подобна възможност. Нещо повече – по дългия едномесечен път от гласуването на резолюцията на 42 събор до официалното и публикуване тя отпадна от текста – остана единствено общата формулировка „... да се предприемат...единни и организирани протестни действия”. В месеците след това на този сайт имаше анкета за възможните форми на протест. Даваме си сметка, че тя не може да претендира за представителност и пълна достоверност, но все пак е интересно да припомним резултатите: от гласувалите 51, 84% бяха за организиране на групов отказ от подписване на индивидуални договори, 6% за символични стачки, 4% за протест с писва и декларации, 2% са склонни да приемат какъвто и да е договор.

Днес мнението на БЛС е претърпяло промяна

Прочети пълния текст...

за 01 2007

Миома на матката Печат

ImageМиомата е най-честия доброкачествен гинекологичен тумор – среща се  при 20 - 30% от жените в репродуктивна възраст и е една от основните индикация за хистеректомия – оперативно отстраняване на матката.

Лечението на миомите – остарели ли са хирургичните методи?(1)

Под това заглавие The New England Journal of Medicine помества материал, в който се разглеждат съвременните методи на лечение на миомата на матката и по-специално мястото на емболизацията на утеринните артерии. Въведена в началото на 90-те години от Jacques H. Ravina като метод за контролиране на кървенето при жени с миоми и висок риск от оперативни усложнения, само няколко години по-късно емболизацията започва да се използва като метод на избор за лечение.

Най-често техниката се състои в двустранно емболизиране на маточните артерии, а не селективно на артерията хранеща миомния възел. Катетърът се въвежда през феморалната артерия, достига до a.uterina, в която се инжектират емболизиращите частици (виж фигурата) Извършва се от специалисти по

Прочети пълния текст...
Информация Печат

ДО  РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ

И ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛС

Изх.№ 40/29.01.07г.

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Подаване на документи и сключване на индивидуални договори между изпълнителите на медицинска помощ и РЗОК

Уважаеми колеги,

Както предупредихме още в края на миналата година, в следствие на наложените от УС на НЗОК некомпетентни и объркани законодателни промени, съществуват груби противоречия в Закона за бюджета на НЗОК, Закона за здравното осигуряване и НРД-2006. Системата се намира в състояние на нормативен хаос, предизвикан изцяло от самата НЗОК, която в момента се е самоблокирала, не е в състояние да сключва каквито и било договори и анекси, нито да гарантира плащанията на ИМП. До този момент нямаме нито официален, нито устен отговор на две писма от 3 и 10 януари 2007 г. до директора на касата д-р Румяна Тодорова и председателя на УС на НЗОК д-р Емил Райнов, с които настояваме да се гарантират плащанията за извършената дейност след 1 януари 2007 г. и да се изясни по какъв начин ще продължи извършването на дейността. Представителите на касата не се явиха на предложената среща, отбягват упорито дебати и разясняване на проблема в медиите. В пълно неведение са и самите РЗОК.

Прочети пълния текст...
Европейските тарифи Печат
Въпросът колко получават лекарите съвсем не е патент на родната журналистика или на здравния министър (въпреки значителните усилия на последния) Като граждани на Европейския съюз с облекчение може да констатираме, че темата вълнува медиите навсякъде. По този повод ви представяме материал на Europe 1 известно радио и в. Le Parisien за ситуацията във Франция
Image

Джакпотът на частния сектор в болницата

Скачат тарифите на лекарите извършващи частни консултации в обществените болници. Превишаването на хонорарите е все по-често, без да смятаме произтичащите незаконни явления. Според информация в пресата от 25 януари някои от големите имена обявяват доходи надхвърлящи 500 000 евро годишно.

2000 евро за мамография, 4000 за отстраняване на простатата или 6000 евро за протезиране на тазобедрената става. Превишаването на хонорарите достига върхове, както показва Le Parisien. По тези тарифи се работи в обществени болници, но по време на частните консултации на лекарите. Някои доктори имат право да използват болничното оборудване

Прочети пълния текст...
Новини Печат

Пенсионери командват в министерството на Гайдарски – под това заглавие може да прочетем материал във в.Новинар – следва дълъг списък с имена, постове и години.ImageВероятно това е една от причините за напредничавите наредби, стратегии, здравни карти и какви ли не нормативни актове и идеи, които се появяват от там. В допълнителен материал в същия вестник се задава въпросът Пенсионери ле ще решават здравето ни?

Ако се стигне до хаос в здравеопазването, ще поема лично отговорността - това казва самият министър Гайдарски. Оставяме всеки сам да прецени има ли хаос или няма.

Здравната стратегия не е забравена – арбитър за нея ще бъде министър председателя, както разбираме от Дневник. Пак там научаваме как Скъпи ремонти текат в големите болници. Вероятно това е сериозен довод за директорите им да кажат, че Няма хаос в здравеопазването

От 1 януари 2007 г. ще се прилагат правилата на НРД 2006 за оказване на медицинска помощ, заплащана от НЗОК – зад това заглавие в Zdrave.net се крие информация за последните промени ва ЗЗО. С тях НЗОК еднолично ще определя условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и условията както за видовете медицинска помощ, заплащана от НЗОК, така и за обема, цените и методиката за заплащането им. Т.е. променя се всичко съществено и е нелепо да се  твърди, че тази година ще се работи по НРД 2006. Дано този път народните представители не са написали поредния абсурд, че месецът свършва, идва време за отчитане, а никой не знае как ще става това.

Нов ще е реда за придобиване на специалност и той се регламентира с Наредба № 34/29.12.2006 - сновна форма за обучение ще е клиничната ординатура, а обучаващите ще получават възнаграждение.

Колапсът на здравеопазването е резултат от системни беззакония Печат

Колапсът на здравеопазването е резултат от системни беззакония

Д-р Любомир Трифонов в.Монитор

Необходимо е чувство за хумор, за да приемем спокойно това, което се случва в българското здравеопазване. Няма да сгрешим, ако го назовем хаос, но и колапс, и анархия, и беззаконие, и какво ли не още. В този смисъл искането на Българския лекарски съюз (БЛС) председателят на управителният съвет на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), д-р Райнов, незабавно да си подаде оставката, "за да се приключи с хаоса в здравеопазването", е несериозно. Причините и проблемите са твърде сложни и забатачени, за да могат да се решат само с една оставка.
Предпоставка за хаоса са самите здравни закони, които не създават ясни правила, а постоянно делегират правомощия на министъра на здравеопазването да издава всеобхватни и разнообразни наредби. Задължение, което за него и за неговите несменяеми чиновници е непосилно.
Вместо да се водят безплодни дискусии за това кой се е "осрал" повече в преговорите за Национален рамков договор, е по-важно внимателно да се прочете докладът на Сметната палата за поведението на Министерството на здравеопазването (МЗ) при лекарствоснабдяването. Там могат да се открият сбърканите и смесени модели на управление, довели до колапса на здравеопазването ни.
У нас няма адекватна здравна политика от години. Напоследък се говори за връщане на системата "Семашко", която преди години бе заменена от системата "Бисмарк". Да припомним, че Н.А.Семашко е съветски лекар, създал безплатното здравеопазване в бившия Съветски съюз на базата на строг централизиран контрол от държавата. Моделът е неприложим в страна от Европейския съюз. За сравнение, германският канцлер Ото фон Бисмарк създава здравна система, базирана на осигуровките, както и съответния Закон за социално осигуряване.
Днес в България всъщност не се завръща "Семашко", а тихомълком се въвежда модела "Бевъридж". Това е английската система на здравеопазване, която е финансирана от държавния бюджет. Носи името на сър Уилям Бевъридж, който през 1942 г. написва доклад върху здравната система на Великобритания. Моделът всъщност е заимстван от Швеция.
Колкото повече пари се наливат от държавния бюджет в Здравната каса и директно в лечебните заведения, толкова повече се променя моделът на здравното осигуряване, за който уж имаше консенсус. НЗОК плаща само за здравно осигурените, а неосигурените социално слаби индивиди покриват разходите си чрез Министерството на труда и социалната политика, което има и пари по проекти. По линия на Министерството на икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството също може да се кандидатства за финансиране, тъй като болниците минават за малки и средни предприятия.
От друга страна, лечебните заведения у нас не са никакви търговски дружества, освен по документи. В края на всяка година те тихомълком получават пари от бюджета (тоест от данъкоплатеца) за изплащане на дълговете си, което си е откровено нарушение на Търговския закон. Мълчанието по този въпрос е резултат на неписан публичен консенсус. Той, както и липсата на контрол от "бордовете", дава основание на самозвани болнични "мениджъри" да пропиляват с лека ръка обществен ресурс, убедени в своята невъзможност за фалит. Условията за корупция също са благоприятни за податливите.
Да вземем за пример Габровската областна болница. Тя е неголямо лечебно заведение, обслужващо регион с малко население ­ около 135 хил. жители. Съветът на директорите е от пет (?) човека. Никой не знае защо. Понастоящем четиримата членове на "борда" получават над 70 хил. лв. годишно ­ една немалка сума предвид състоянието на болницата. В тази сума не е включено възнаграждението на изпълнителния директор, което той си определя самоволно. В състава на "борда" влизат двама "пенсионери" (64-годишен чиновник и 61-годишна чиновничка от МЗ ), бивш зам. областен управител и ординаторче от болницата. Те са доволни, оядени и некадърни. Не са свършили за пет пари работа от 2000 г. досега. Тези хора ще бранят статуквото (тоест парите си) със зъби и нокти и са една от причините за днешния хал на системата, която реално ги облагодетелства. Скрит зад тяхното невежество, изпълнителният директор безметежно и некомпетентно управлява еднолично, а на въпроса кои са приоритетите на болницата, отговаря: "Това са глупости. Важното е болните да обичат своите лекари". Без коментар! Този порочен модел естествено се повтаря из цялата държава, но вече става дума за много по-големи суми.
Това безобразие е възможно благодарение на грубото погазване на законите, и то от самите депутати. Става дума за отменения текст на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), обявен за противоконституционен още през 2001 год. Въпреки че Конституционният съд на Република България постанови областните болници да са собственост на общините, държавата до днес държи 51 % от акциите. Доказва се народната мъдрост, че рибата се вмирисва откъм главата.
Националната асоциация на общините сезира прокуратурата, след което протестът є замря. Жалко, защото НПО-то се ръководи от кмет, който е лекар-хирург и много добре разбира проблема. Сега е моментът д-р Красимир Мирев да вземе думата.
Практически само медиите могат да потърсят сметка от депутатите защо не внасят нов текст на ЗЛЗ, променящ собствеността. Особено трябва да са гузни представителите на сега управляващата БСП, защото те написаха жалбата до съда преди шест години, а сега с мълчанието и бездействието си защитават интересите на анонимния чиновническия апарат, които очевидно се разминават с обществения интерес.
Всъщност набедените "експерти" на МЗ, настанени в пренаселените болнични бордове из страната, са тези, които реално изготвят некачествените и противоречиви наредби и проектозакони на министерството. Голяма част от тях са на пенсионна възраст и умишлено пречат на всякаква промяна, за да си запазят местата и комфорта си. Изготвената от тях нормативна база ни кара да подозираме, че са изгубили контрола върху тазовите си резервоари.
Затова не бива да имаме големи очаквания от делото за противоконституционност на текстове от Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г. Вече има прецедент за неглижиране на решение на Конституционния съд. Кой може да каже, че след решението на ВАС от 04.12.2006 г. вече няма лимити на медицинските направления ?
Въпреки постоянните оплаквания, че липсва ресурс, пари има, и то много. Държавата е с 2 милиарда лева бюджетен излишък и с 4 милиарда лева фискален резерв. Средствата обаче се разпределят незаконно и непрозрачно, без да се имат предвид нуждите на здравеопазването.
Основният проблем е еклектичната система на българското здравеопазване. Вместо да се възприеме моделът на една държава от Европейския съюз, като Германия например, се прибавиха елементи и от други страни. Нещо от САЩ, нещо от Испания, нещо от Великобритания, клинични пътеки от Австралия и т.н. Еклектика, та дрънка! Или "тюрлюгювеч", според кулинарната лексика на мандатоносителя.
От беззаконие е белязан и моделът на договаряне между Здравната каса и Лекарския съюз, и то от години. Никога досега приложенията към Националния рамков договор (НРД) не бяха публикувани, което позволи да се променят произволно. Да припомним, че текстът на НРД-2006 г. се появи едва двадесетина дни след официалното му подписване. Работеше се полузаконно, но Българският лекарски съюз не протестираше и не искаше оставки. Редовият лекар си го обяснява със задоволяване на финансови интереси на ръководството на БЛС, което отдавна не защитава реално правата на членовете си. Дори председателят не е лекар, а е само медик.
Логично е да си отидат управите и на двете договарящи се страни. Най-малкото затова, че цяла година не водиха преговори, а започнаха да си пишат писма-покани едва през октомври ­ месецът, в който НРД-то вече трябваше да е публикувано в "Държавен вестник". В наказателното право това се нарича престъпно бездействие. Повтаря се всяка година, но, както е казал Фройд, няма нищо случайно. Неподписването на НРД-то не е толкова фатално. То публично се лансира като причина за хала на системата, но е следствие.
Министър Гайдарски, заедно с екипа си, също е за смяна. Постоянно го бламират, и то колегите му управляващи. Странен личен избор е да завършиш професионалната си кариера като посредствен министър вместо като легендарен хирург. Тук има много хляб за глъбинната психология. Министър Гайдарски нито излиза с официална стратегия, нито спазва приетата с решение на Министерски съвет от април 2001 г. Национална здравна стратегия 2001 ­ 2010 г. За негова утеха може да припомним, че досега не сме имали свестен министър на здравеопазването. Изключение е д-р Емил Таков, но за кратко, тъй като бе член на служебен кабинет.
Не съм оптимист, че има политическа воля и ясна програма за извеждане на здравеопазването от катастрофалното му състояние. А когато става дума за скептицизъм, не може да не цитираме най-големия скептик на ХХ век, който преди повече от четиридесет години писа в своите Тетрадки следното: "Каквато и форма да приема, еклектиката свидетелства за безсилие и пошлост". Прекрасно определение на френския интелектуалец от румънски произход Емил-Мишел Чоран!
Еклектика, безсилие и пошлост ­ триадата на българското здравеопазване

Продължава...

Препоръки за разработване на добра медицинска практика

Препоръки за разработване на алгоритъм на Ръководство за добра
медицинска практика, основано на доказателства

Доц. Златица Петрова-МУ София; експерт БЛС

Многообразието на практиките и лекарите налагат изготвянето, освен на общи Правила за добра медицинска практика и такива по отделните медицински специалности. Правилата за добра медицинска практика позволяват на лекаря във всеки един момент да обясни и обоснове действията и решенията си, когато възникнат въпроси или съмнения при практикуването на медицинската професия и разкриват дължимото поведение на лекаря при зачитане правата и достойнството на гражданите. Със заповед РД 28-256 от 25.11.2013 г. на Министъра на здравеопазването са утвърдени Общи правила за добра медицинска практика (ОПДМП). Правилата са задължителни за всички лекари, упражняващи медицинска професия на територията на Р. България, контролът по спазването им се осъществява от БЛС по реда на ЗСОЛЛДМ. 

ЦЯЛАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК:

Продължава...

Обява

По решение на УС на РЛК Кюстендил от 13.03.2014 г., на основание чл. 7/3/ от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на 03.04.2014 г. се свиква Годишно отчетно събрание. Дневния ред е:

1.    Отчет за дейността на УС на РЛК за 2013 г.

2.    Отчет за дейността на КПЕ.

3.    Отчет за дейността на КК.

 1. Финансов отчет на РК на БЛС Кюстендил за 2013 г.
 2. Приемане бюджета  за 2014 година
 3.  Разни.

Годишното отчетно събрание е насрочено за 14 ч. в ''Заседателната зала'' на Община Дупница.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!

УС на РЛК Кюстендил

Продължава...
Абонамент чрез RSS