Устав на РК НА БЛС Кюстендил

Обновен и приет на 15.01.2020 г. на Годишно отчетно събрание на РК на БЛС Кюстендил.

 Устава можете да изтеглите от тук:

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1. /1/ Този устав урежда устройството, организацията и дейността на РК на БЛС гр. Кюстендил.

         /2/ РК на БЛС гр. Кюстендил е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина /ЗСОЛЛДМ/.

ЧЛ. 2. /1/ Всички лекари, които упражняват професията си в област Кюстендил, членуват в РК на БЛС гр. Кюстендил.

         /2/ Членството на лекари, които не упражняват професията, и на временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.

         /3/ Членовете на БЛС могат да се сдружават в дружества помежду си или с други лица по месторабота,  местоживеене, на териториален, тяснопрофилен или друг признак.       

ГЛАВА ВТОРА 

ФУНКЦИИ

ЧЛ.3. РК на Българският лекарски съюз:

      1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

2. представлява своите членове като страна при сключване на договорите с РЗОК по задължителното здравно осигуряване;

3. упражнява контрол по спазване на  Кодекс за професионална етика на лекарите;

4. упражнява контрол по спазването на приети Правила за добра медицинска практика;

5. налага санкциите, предвидени в ЗСОЛЛДМ;

6. съставя и води районен регистър на членовете;

7. участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове за лекарите;

8. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;

9. осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина;

10. подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда, изпълнява други дейности, решени от събора на БЛС;

11. участва в изработването на медицински стандарти

ГЛАВА ТРЕТА

Чл. 5. /1/ Районната колегия на БЛС е юридическо лице със седалище гр. Кюстендил.

         /2/   Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари.

         /3/ Членовете на районната колегия могат да се организират в дружества.

         /4/ Дружеството е основна структурна единица на Българския лекарски съюз и се учредява от най-малко десет лекари, по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно професионален или друг признак.

         /5/ Дружествата, в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник и съобразен с настоящия устав.

         /6/  Дружествата, изградени на териториален принцип се включват в съответната районна колегия, като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство и прилагат списък на членовете си, който актуализират веднъж годишно.

ЧЛ. 6. Органи на районната колегия на БЛС са:

1. Общо събрание на лекарите;

2. Управителен съвет на районна колегия на БЛС;

3. Контролна комисия на районна колегия на БЛС.

4. Комисия по професионална етика на районна колегия на БЛС.

ЧЛ. 7. /1/ Общо събрание на Районната колегия на лекарите, се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от лекарите или дружествата на съответната територия.

         /2/ Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Датата,  мястото на провеждане и дневния ред на общото събрание се определят от Устава на РК на БЛС. Покана за свикване на Общо събрание, се изпраща в писмен вид до Председателите на дружествата (и за сведение до УС на БЛС) в 15 дневен срок преди датата на заседанието, чрез писмено уведомление изпратено чрез електронна поща. Същата се публикува и на официалната интернет страница на РК на БЛС в същия срок преди датата на заседанието.

         /3/  Извънредни заседания на общото събрание се свикват по решение на УС на РК на БЛС.

         /4/   Мандатът на участниците в органите на РК е 3 (три) годишен и може да се прекрати от Общо събрание.

         /5/  След изтичането на 3 (трите) години,  мандатът  може да бъде продължен до следващото Общо събрание, но не повече от 2 (два) месеца.

         /6/  Председателя на РК на БЛС-Кюстендил,  не може да бъде избиран на една и съща длъжност за повече от 2 (два) последователни  мандата.

         /7/   Мандатът на лице избрано в органите на РК, се прекратява:

  • По негово желание с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган;
  • При смърт;
  • При избиране на друга изборна длъжност в БЛС;
  • При системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повечв от 3 (три) отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителна причина, като делегатът се замества с резервен такъв.

         /8/ (1) При предсрочно освобождаване мястото на Председателя на Управителния съвет, то се заема до следващото Общо събрание от един от Заместник - председателите, избран чрез тайно гласуване с обикновенно мнозинства от Управителния съвет на РК на БЛС-Кюстендил, до провеждане на редовното годишно Общо събрание.

(2) При освобождаване мястото на Зам.- председател, постът му се заема от следващият кандидат избран с най – много гласове на последното Общо събрание.

(3) При освобождаване мястото на Секретара, то се заема до следващото Общо събрание от член на УС на РК на БЛС-Кюстендил, избран с  Решение на УС на РК на БЛС-Кюстендил. 

(4) При освобождаване мястото на член на УС, мястото му се заема от поредния резервен член, избран на последното Общо събрание.

 ЧЛ. 8. /1/ Общото събрание:

1. приема устав и правилници за работа на органите на районната колегия. Заверено копие от устава и протокол от проведеното Общо събрание, се изпраща в  15 дневен срок на УС на БЛС;

2. приема отчет за изпълнението на  бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата на районната колегия, както и щата на секретариата.  

3. избира и освобождава председателите и членовете на УС, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им – три години;

4. избира делегати за Събора на БЛС, при норма 1 делегат на 75 члена. Колегията добива право на още 1(един) делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 38 кратно на 75 число;

5. приема отчетите за дейността на органите по т. 3 на районната колегия и взема решения по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;

7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия, съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав;

8.  мандатът на органите, избрани на районно ниво, не може да надвишава по продължителност и брой, мандатите на централните органи на БЛС;

9. редовните Отчетно-изборни събрания на РК на БЛС, се провеждат до 2 месеца преди редовен събор.

         /2/ Уставът на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.

ЧЛ. 9. /1/ Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, същото се отлага и свиква от Управителния съвет на РК на БЛС-Кюстендил, но не по-късно от 15 дни, считано от първоначално определената дата.

         /2/  Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието.

         /3/ В срок от 15 дни от провеждането му, Секретара на РК на БЛС, изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива, за събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок  Председателя на УС на БЛС, изпраща на УС на БЛС заверено копие от устава на РК на БЛС гр. Кюстендил.

ЧЛ.10. /1/  Управителният съвет на районната колегия на БЛС се състои от председател, трима заместник-председатели, секретар и четирима членове.

         /2/ Управителният съвет на районната колегия на БЛС, се свиква на редовни заседания най-малко 1 (един) път на 3 (три) месеца и на Извънредни заседания.

         /3 / Управителния съвет заседава в присъствието на не по-малко от 2/3 от редовните членове и взема решения по ред, предвиден в правилника по работата му.

ЧЛ.11. Управителният съвет на районната колегия на БЛС:

1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, устава и законите;

2. организира и води електронния регистъра на районната колегия  и уведомява в реално време централния регистър за настъпили промени;

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЛС като го актуализира с настъпилите промени;

5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;

6. свиква общото събрание на колегията;

7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по ЗСОЛС, и вписва в регистъта на колегията придобите клалификационни точки от системата на ПМО;

9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;

10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;

11. определя представители на районната колегия за работа в арбитражните комисии по Закона за здравно осигуряване;

12. подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда;

13. създава условия на членовете за ползуване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;

14. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

15. вписва в регистъра на районните колегии данните, посочени в чл. 20 от Устава на РК на БЛС-Кюстендил.

ЧЛ.12. /1/ Председателят на управителния съвет на регионалната колегия на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията и е представител на Управителния съвет на БЛС за съответния район. Отговаря като материално отговорно лице за отчисления за членски внос, към централата на БЛС, при наличие на средства в Районната колегия. Издава наказателни постановления по реда и условията на чл. 37- чл. 41 от ЗСОЛЛДМ;

         /2/ Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.

         /3/ Секретарят:

1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;

2.  организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.

ЧЛ. 13. /1/ Контролната комисия на районната колегия на БЛС се състои от председател и двама членове.

         /2/  Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с устава на районната колегия.

ЧЛ. 14. /1/ Контролната комисия на районната колегия:

1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;

2. представя пред общото събрание на районната колегия на БЛС отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на УС на колегията;

3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС , или свиква общо събрание на районната колегия.

         /2/  Председателят и членовете на комисията се канят на заседанията на УС на районната колегия.

         /3/  Конторлира събирането и разходването на членски внос, отчисленията на членския внок към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС. Свиква общо събрание в  чл.14, ал.1от Устава на РК на БЛС и чл. 27, ал.1, т. 3 от ЗСОЛЛД, и в случай, че същото не е свикано на редовно заседание в посочения чл. 7 от Устава на РК на БЛС-Кюстендил и чл. 23, ал. 2 от Устава на БЛС.

         /4/ Изработва и приема правилник за дейността си, които се утвърждава от общото събрание на РК на БЛС.

ЧЛ. 15. /1/ Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС се състои от председател и двама членове.

         /2/ Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс на професионалната етика на БЛС.

         /3/ Комисията по ал. 1 има следните правомощия:

1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;

2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1, в случай на значими затруднения при вземането на решения, комисията прави мотивирано искане за методическа помощ, към комисията по професионална етика, към БЛС;

3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС.

4. Издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

ЧЛ.16. /1/  Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния управителен съвет са открити за членовете на БЛС.

         /2/ Заседанията на комисиите по чл. 6 т. 3 и т. 4 са закрити.

ЧЛ.17./1/ Председателят, секретарят, заместник-председателите и членовете на Управителния съвет, председателят и членовете на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на  Районната колегия се избират и освобождават с тайно гласуване с обикновенно  мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не  могат да бъдат по-малко от половината + 1 от регистрираните делегати, имащи право на глас.

         /2/ В случай, че при първото гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал. 1 с повече от половината гласове, се провежда второ гласуване, в което се състезават  двамата кандидати за нея, получили най-много гласове. За избран се счита този от двамата кандидати, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двамата кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.

         /3/  Предсрочното прекратяване на мандата им се извършва по реда и условията на чл. 8 ал. 3.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ЧЛЕНСТВО

ЧЛ 18. /1/ Членството в РК на БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.

         /2/  Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота, актуален телефон и адрес на електронна поща.

         /3/  Към заявлението за вписване се прилагат:

1.  диплома за завършено висше образование или академична справка от Медицински университет (факултет), с която се извършва вписване в Национален регистър със статут на временен член, със срок до 4 месеца;

2. документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 93 от ЗНЗ; диплома за специалмост или за научна степен и звание, удостоверение за придобита клалификация по ПМО – при наличие на такава;

3. диплома за специалност или за научна степен и звание – при наличие на такава;

4.  документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

5. при подновяване на членство – извлечение от регистъра за наложено наказание;

6. за чужди граждани – документ за постоянно пребиваване в страната и работа в страната;

7. свидетелство за съдимост.

         /4/  Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на удостоверение за преиздаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за преиздаване на специализация, при наличие на такава издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

         /5/ Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които временно предоставят медицинските ускуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални клалификации се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписването, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

         /6/ Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5 , прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186 от Закона за здравето.

         /7/ Лекар, практикуващ постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление  за  вписване и членува в колегия по свой избор, като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, в които не е вписан,  уведомление за работа на територия на съответната районна колегия, като информацията по регистъра  по ал. 3, т. 1 – 5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия където членува, се прехвърля служебно.

         /8/  При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно, въз основа на заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.

         /9/  Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в РК на БЛС, в която не членува, които не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК, чрез наказателно постановление, на основание акт за установяване на административното нарушение, съставен от член на комисията по професионална етика към  Районната колегия на БЛС, в която лекарят членува.

ЧЛ. 19. /1/ УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.чл. 88 и 99 от ЗНЗ за впиване на лекаря в регистъра на колегията.

         /2/ Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесет дневен срок от подаването на документите.

         /3/ УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.

         /4/ Вписването в регистъра по чл. 32, ал. 1 от ЗСОЛЛДМ в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации, се извършва служебно, след получаване на уведомлението от органа по признаването.

         /5/ Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при:

1. неспазване изискванията по чл. 32 ал. 2, 3 от ЗСОЛЛДМ;

2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия, за удостоверяване на липса/наличието на задължение, лицето представя удостоверението от районната колегия, в която е членувало.

         /5/ Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнасят с решение в едномесечен срок.

         /6/  Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Закона за Административнопроцесуалния кодекс.

ЧЛ. 20. /1/ В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;

2. адресът по местоживеене и месторабота;

3. висшето медицинско образование – номер и дата на дипломата;

4. специалността – номер и дата на дипломата;

5. научната степен, научното звание – номер и дата на дипломата, съответно протокола, удостоверение за придобита клалификация по ПМО;

6. наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;

7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;

8. влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията по дела от общ характер;

9. всички данни регламентирани в Националния регистър на БЛС, както и други обстоятелства, съгласно правилник  за водене и съхраняване на данните в регистъра.

10. БЛС осигурява и поддържа достъп до регистър на членовете и информация за тях, позволяващ автоматизирана подготовка ( API).

11. Лицата,  вписани в регистъра на районната колегия са длъжни да заявят промяна в обстоятелствата по ал. 1, т. 2,4 и 5 в 10 дневен срок от настъпване на съответната промяна. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства по т. 6, 7, 8 и 9- в двуседмичен срок от настъпване на съответната промяна, в случай че информацията по т. 6,7 и 8 не постъпи по служебен път.

12. РК на БЛС уведомява УС на БЛС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра по ал. 2 в 10 дневен срок.

13. УС на БЛС вписва промените по ал. 3 в Националния регистър, най-късно в 10 дневен срок от уведомяването на съответната районна колегия.

ЧЛ. 21.  /1/ Лекари, членуващи доброволно при условията на чл. 3 ал. 2 от устава се записват в отделен регистър на избрана от тях районна колегия след представяне на документите по чл. 18 ал. 3. и заплащат членски внос.

ЧЛ. 22. Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС в следните случаи:

  • При смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
  • При лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;
  • По желание на лекаря с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;
  • При неплащане на членски внос, за период по-дълъг от 6 месеца.

/1/ При заличаване на основание чл. 22, председателя на УС на РК на БЛС изпраща чрез писмено уведомление по електронна поща на лекаря покана за изплащане на дължимия членски внос в 14 дневен срок, считано от получаване на поканата. Същата се публикува на официалната интернет страница на РК на БЛС. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. След изтичане на 14 дневния срок лицето се заличава от регистъра по решение на УС на РК на БЛС.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ. 22. Членовете на БЛС имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на Устава;

2. да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ от РЗОК да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията ;

3. на материална помощ в случай на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;

4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;

5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;

6. на достъп до личните си данни в регистъра.

ЧЛ. 23. /1/ Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в Събора,Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на районната колегия лица, които са:

1. министри, заместник-министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения;

2. народни представители;

3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;

4. членове на органите НЗОК или на здравно застарахователни дружества, или такива, които заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;

5. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;

7. наказани по ЗСОЛЛДМ –до изтърпяването на наказанието им;

8. лица с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

/2/  Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

1. Управителен съвет;

2. Контролна комисия;

3. Комисия по професионална етика;

/3/ Решенията по този член се вземат от Управителния съвет на БЛС. 

ЧЛ. 24. Членовете на РК на БЛС са длъжни:

1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса на професионална етика и Правилата за добрата медицинска практика;

2. да спазват Устава;

3. да уведомяват УС на районната колегия, в която членуват за промените, свързани с упражняването на професията;

4. да плащат ежемесечно членския си внос;

5. гражданите на държава членка на ЕС и европейско икономическо пространство, които оказват медицинска помощ, при условията и по реда на част 2 от Закона на признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика и Правилата за добра медицинска практика по чл.5,ал 1, т. 4.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ  И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

ЧЛ. 25. РК на Българският лекарски съюз набира средства от:

         1. членски внос;

         2. наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;

         3. постъпления от печатни органи и електронни органи;

         4. осъществяване и участие в проекти и програми;

         5. доходи от имущество;

         6. дарения от физически и юридически лица;

         7. завещания

         8. други.

ЧЛ.26. /1/ Минималният размер на членския внос е 8 (осем) лева, като от тази сума отчислението на национално равнище е 3 (три) лева за УС на БЛС.

/2/ Районната колегия определя членския внос на Общо събрание с обикновенно мнозинство от регистрираните на събранието делегати.

/3/ Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, придобити при упражняване на медицинската професия,  безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност, могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната районна колегия.

/4/ Управителният съвет на районната колегия организира събирането на членския внос и внася отчисленията за бюджета на БЛС в края на всеки месец.

ЧЛ. 27. /1/ Заличените от регистъра възтановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.

/2/ Районните колегии могат да въвеждат такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията им на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голяма от определения членски внос на съответната колегия за периода, през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.

ЧЛ. 28. /1/ Средствата на РК на БЛС-Кюстендил се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛЛДМ и Устава.

/2/ Съборът на БЛС определя възнаграждение за изпълнение на функциите им на председателя, на заместник-председателите и главния секретар на  УС на БЛС, което е функция на минималната работна заплата за страната. Възнаграждението е основно по смисъла на КТ, ако някое от лицата влезе в трудово правоотношение с БЛС. Така определената към началото на  мандата основна работна заплата, остава непроменена за срока на мандата, независимо от промените на МРЗ.

/3/ Учредяване или участие на БЛС в търговски дружества или фондации става по решение на Събора на БЛС.

Заключителни разпоредби

1. РК на БЛС гр. Кюстендил притежава кръгъл печат,  по периферията Български лекърски съюз - Кюстендил.

2. Съюзът се задължава с подпис на Председателя  или упълномощен от него член на УС, задължително скрепен с печата на РК на БЛС- Кюстендил.

3. Въпроси неуредени с този устав,  се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани  в  него се уреждат с решения на Лекатския събор, Национални и Управителни съвети и Устав на БЛС.

4. Настоящият Устав е приет на 15.01.2020 г. на Годишно отчетно  събрание на РК на БЛС-Кюстендил, на основание чл.6 от ЗСОЛЛДМ.

  • Настоящият Устав, влиза в сила от приемането му.
  • Кандидатите за изборни длъжности на централно и районно ниво попълват декларации за обявяване на принадлежност/не принадлежност, към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА по образец утвърден от УС. При констатиране на неверни данни в декларацията на отделен кандидат или избран член на БЛС, се произнася Комисията по професионална етика и Районната комисия по професионална етика. УС на БЛС и УС на РК внасят за проверка в комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и Разузнавателни служби на БНА имената на членовете на управителните съвети на районните лекарски колегии.

Важно и полезно

За нас

Управителни органи

Управителни орг…

10 март, 2016

Ръководен орган в състав: Председател: Д-р Никол...

Новини от БЛС

Европейските партньори на БЛС подкрепиха справедливите искания.

Европейските па…

11 април, 2016

Българският лекарски съюз получи подкрепа за сво...

Новини от БЛС

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2…

25 август, 2022

Управителният съвет на Български лекарски съюз и...