РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 – 2022 г. ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ 2022

bls knНа 29.04.2022 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) (ДВ, бр. 18 от 2022 г.), Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 39 и 82 от 2021 г.) се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Договора е публикуван в Държавен вестник брой 37 от 17.05.2022 година:
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.)

Приложения към Националния рамков договор за медицинските дейности прикачените файлове по-долу:

 Приложение № 21а
 Приложение № 16а
 Приложение № 15а
 Приложение № 10а
 Приложение № 9а
 Приложение № 7а
 Приложение № 5а
 Приложение № 2б
 Приложение 17а, Приложение 18а, Приложение 19а.
 Анекс към НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. от месец април 2022

Tagged under: БЛС,