РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 01-06 2006

 

архиви за 01 2006

Продължаващо медицинско образование – quo vadis? Печат

Продължаващото медицинско образование (ПМО) стартира, но отговаря ли то на европейските изисквания? Провежда ли Българският лекарски съюз (БЛС) мероприятия за ПМО, или само ги регистрира?

Измина повече от година от въвеждането със заповед на министъра на здравеопазването на единна кредитна система за оценка формите на продължителна квалификация на лекарите (1). Тази заповед бе основана на наредба No 31 от 28.07.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, обнародвана в „Държавен вестник”, брой 64 от 20.07.2001 г., изменена и допълнена в брой 93 от 21.10.2003 г. (2)

С приетата наредба No 31 следдипломното обучение на лекарите се раздели изкуствено:

 • придобиването на специалност се организира, регистрира, провежда и контролира от висшите медицински училища (ВМУ), медицинските колежи (МК) и Военномедицинската академия (ВМА) (за военномедицинските специалности) (Чл.5)

 • провеждането на продължителна квалификация на лекарите се организира, координира, провежда и регистрира от БЛС при условие и ред, установени с договори с ВМУ, ВМА, Съюзът на научните медицински дружества в България, Съюзът на учените в България и медицинските асоциации по специалности (Чл. 40)

Форми на продължителна квалификация:

 •  категория А: Лекция, дискусия, клиничен ден, колегиум, презентации и др.
  1 точка на час - максимум 8 точки на ден
  Признават се до 60 точки за 3 години

 •  категория Б: Конгреси, симпозиуми, конференции и др. Когато не могат да се удостоверят по академични часове, се признават по 3 точки за 1/2 ден, максимум - 6 точки на ден Признават се до 60 точки за 3 години

 •  категория В: Форми на продължителна квалификация с предвидено участие на всеки един курсист поотделно (практически упражнения, индивидуално обучение, курсове). Признават се по 1 точка на учебен час и една допълнителна точка за курс/лекция, до максимум 5 часа - 5 точки на ден.

 • категория Г: Форми на продължителна квалификация чрез дистанционно обучение. Сдържанието на учебния материал трябва да се одобри предварително от УС на БЛС. Оценката е 1 точка за 1 академичен час (45 минути).
  Признават се до 60 точки за 3 години.

 •  категория Д: Обучение с медицинска литература, други учебни помагала, вестници, списания, абонаменти. Удостоверяват се с квитанции за абонамент.
  Един абонамент - 5 точки
  Признават се до 30 точки за 3 години.

 •  категория Е: Автори на доклад, публикация, реферат, обратна връзка за странични реакции на лекарствените средства и др. Получават по 10 точки за изявата или допълнително 10 точки към точките, които носи учебното мероприятие (конгрес и др.) Признават се до 30 точки за 3 години.

 • категория Ж: При полагане на изпит за оценка на придобитите знания се получават 5 допълнителни точки за категории А и В.

Удостоверения се издава когато:
-
лекарят е събрал и документирал 150 точки за срок от 3 години
- лекарят подава молба за издаване на удостоверение от съответната регионална колегия на БЛС
, с което удостоверява където е необходимо проведената от него продължителна квалификация за срока на кредитиране

Как е организирано ПМО в Европейския съюз?

 

На 20 юли 1958 година е създаден Европейски съюз на медицинските специалисти (European Union of Medical Specialists – UEMS, www.uems.net), за да хармонизира медицинските специалности в тогавашната Европейска икономическа общност (European Economic Community - EEC), предшественик на Европейския съюз (ЕС).

През октомври 1999 година към UEMS се създава Европейски акредитационен съвет за продължително медицинско образование (European Accreditation Council for Continuing Medical Education – EACCME), който има за цел да уеднакви качеството и да осигури стандартизирано ПМО на медицинските специалисти в Европа. Препоръчва се европейските страни, които нямат изградена собствена акредитационна система за ПМО, да приемат тази на UEMS.

EACCME, Американската медицинска асоциация (American Medical Association – AMA, www.ama-assn.org) и Американският акредитационен съвет за продължително медицинско образование (Accreditation Council for Continuing Medical Education – ACCME, www.accme.org) през 2000 година се споразумяха за взаимно признание на кредитните точки за ПМО. Крайната цел на това взаимно одобрение е осигуряване на възможност за свободна миграция на лекари между различните страни.

По този начин, мероприятия за ПМО, на която и да е от трите организации, получава автоматично акредитация и от другите две. На практика бе създадена единна система за оценка на ПМО в Европа и Северна Америка. Основата на тази „глобализация” на ПМО е приетия от Световната федерация за медицинско образование (World Federation of Medical Education – WFME, www.sund.ku.dk/wfme) през 2001 година документ за ПМО (3).

БЛС не възприе кредитната система на UEMS (предложена от Съюза на научните медицински дружества), а адаптира за българските условия немската акредитационна система. Според нея, за един  академичен час ПМО се дава една кредитна точка. По тази система се приравняват и получените от български лекари сертификати за посещения на конгреси и симпозиуми в чужбина.

В UEMS членуват акредитиращите органи за ПМО на 28 европейски страни; асоциирани членове са Хърватска, Турция, Румъния и Азербайджан; наблюдател е Израел. БЛС не е член на UEMS.

Според определението на UEMS, продължителното медицинско образование е необходимост и морално задължение. То започва с университетското образование, продължава със специализацията и съпътства цялата кариера на лекаря като ПМО. Квалификацията е доброволна и никой лекар не може да бъде санкциониран за отказ от участие в нея (4).

 

Организацията е въвела и по-широкото понятие - “продължително професионално развитие” (continuing professional development – CPD), което освен ПМО включва всички умения и знания, които лекарите са придобили по време на практиката си.

UEMS е създал международни стандарти за акредитиране на ПМО (Criteria for International Accreditation of CME), които да гарантират качеството на проведените мероприятия (5). EACCME публикува и on-line регистър на одобрените мероприятия за ПМО (6).

Неприемането на стандартите на UEMS за акредитиране, може да се превърне в пречка пред българските лекари, които след влизането на страната ни в ЕС, ще потърсят работа в други държави от съюза. Сертификатите за ПМО, издавани от БЛС няма да се признават в нито една от страните-членки на UEMS.

Какво свърши БЛС?

За изминалия период БЛС:

 • създаде критерии за акредитиране на мероприятия за ПМО

 • създаде on-line регистър на сключените договори и списъци на участвувалите във формите на ПМО на интернет страницата на съюза (www.blsbg.com)

 •  направи се индивидуална книжка и електронно досие за ПМО

 •  започна да акредитира симпозиуми, конгреси, конференции и др.

 • започна създаването на форма на ПМО с „виртуални симпозиуми”, разпространявани чрез CD

 • планува се създаването на 28 центъра за ПМО към регионалните колегии

 

Какво не свърши БЛС?

 • от направените справки в регистрите е видно, че досега БЛС не е организирал самостоятелно нито едно мероприятие за ПМО (с изключение на няколко симпозиума, инициирани от регионални колегии)

 • липсва единен регистър с имената на участвалите в ПМО лекари

 • няма яснота относно финансирането на ПМО

 • не е създадена система за контрол на качеството на ПМО

 • не е акредитирано нито едно специализирано медицинско списание

 • не е ясно как ще се отчита обучението с медицинска литература

 • няма създадена форма за дистанционно обучение

Най-честите форми за ПМО са конгресите, симпозиумите и конференциите, като за периода април-декември 2004 година са регистрирани 261 мероприятия, а за периода януари-септември 2005 – 686 мероприятия...

За сега най-голямо участие регистрират симпозиумите на фармацевтичните фирми. През 2004 година (април-декември) от 261 регистрирани мероприятия, 164 са на фармацевтични компании (63%). За периода януари-септември 2005, този процент е още по-висок – от 686 регистрирани мероприятия, 464 са на фармацевтични компании (67%).

Като се има в предвид, че конгресите, конференциите и симпозиумите на различни медицински организации също частично са финансирани от фармацевтични фирми, може да се направи извода, че продължаващото медицинско образование на лекарите в България, съществува благодарение спонсорството на фармацевтичната индустрия.

 

Комбинацията от финансовата мощ на фармацевтичните компании и медицинският опит на лекарите са предпоставка за развитието на нови медикаменти, лекарствени средства и терапии, което в крайна сметка води до прогрес в медицината. Въпреки това, смесването на фирмени лекарствени промоции с мероприятия за ПМО може да доведе до конфликт на интереси, което не винаги е от полза за репутацията на медицинската професия.

Основна цел на лекарствените промоции, организирани от производители и дистрибутори, е предоставянето на информация, която в крайна сметка да увеличи консумацията на продукта. Това е обяснимо, като се има в предвид, че създаването на нов медикамент продължава 10-15 години и изисква инвестиции от стотици милиони долари, още преди той да се е появил на пазара. Възвръщането на направените инвестиции, създава предпоставки за създаване на нови лекарства.

В този смисъл, информацията представяна на фармацевтични симпозиуми обикновено е актуална и интересна, но напълно разбираемо е да е в интерес на фирмата-организатор.

Американският ACCME и европейският ЕACCME са създали правила за участие на фармацевтични компании в мероприятия за ПМО. Приетите през 2004 от ACCME стандарти гарантират независимост на съдържанието, целите и избора на лекторите, участващи в ПМО от директно комерсиално влияние (7).

Приетите от EACCME през 1999 международни стандарти за акредитация, изискват запазване независимостта на мероприятията за ПМО от комерсиални интереси (8).

Според установените от Световната здравна организация (СЗО) правила за промоция на медикаменти „Criteria for Medicinal Drug Promotion”, те не могат да се използват за научни и образователни цели (9).

БЛС не е член на ACCME и EACCME, поради което не е длъжен да спазва техните правила. Но БЛС е член на Световната медицинска асоциация (World Medical Association – WMA, www.wma.net), която на проведената в края на 2004 генерална асамблея в Токио, Япония прие правила за отношението между лекарите и фармацевтичните компании (10).

Основни принципи на WMA са:

 • конференции и симпозиуми могат да се включват в програми за ПМО само ако финансовите спонсори не определят съдържанието, презентациите и избора на лектори; допуска се само частично спонсориране на мероприятия за ПМО от фармацевтични компании

 • всеки материал или презентация трябва да е точен от научна гледна точка, да дава балансирана информация за възможните алтернативи и да не е повлиян от спонсорираща компания

 • основната цел на всяка медицинска конференция и конгрес трябва да бъде обменът на професионална и научна информация

 • всички допълнителни социални мероприятия трябва да се от второстепенно значение

Дори и Наредба 31 не предвижда провеждането на форми за ПМО от фармацевтични фирми. Член 40 от наредбата ясно дефинира, че те трябва да се организират от БЛС, ВМУ, ВМА, БЧК, МК, Съюз на научните медицински дружества в България, Съюз на учените в България и медицинските асоциации по специалности.

Но според д-р Методи Маджаров, експерт в отдела за СДО и председател на Столичната колегия на БЛС, 100% финансиране на мероприятия за ПМО от страна на фармацевтични фирми е напълно приемливо, тъй като в момента никой друг не отделя средства за тази цел.

Въпреки поддържаната от страна на БЛС теза, че организацията не акредитира промоционални фармацевтични симпозиуми, от регистрираните 464 мероприятия на фармацевтични компании за периода януари-септември 2005, основните теми на 103 от тях (22%) са включвали търговски имена на медикаменти. 

Акредитация на мероприятия за ПМО

 

БЛС създаде критерии за акредитация на форми за ПМО. Тези критерии не отговарят на общоприетата Европейска акредитационна форма (European Accreditation Form) за продължаващо медицинско образование, в която се изисква:

 • да се опишат образователните цели и методи на мероприятието

 • да се посочи таргетната аудитория

 • да се гарантира качеството на формата за ПМО, определено в документ D 9908 на UEMS (8)

 • да се декларира наличието на конфликт на интереси

 • да се осигури обратна връзка от организаторите (кратък доклад) за крайната програма и списък на реално присъствалите лекари

Сертификати за участие в ПМО

 

На участниците в различни форми на ПМО се издават сертификати. В продължение на повече от година, практиката на БЛС е да издава няколко празни бланки  с подписа на председателя на организацията (!), които след това се фотокопират (!) от организаторите (реалните) в необходимата бройка. В края на мероприятието всеки участник сам попълва името си в документа (виж фигурата).

Това води до опорочаване на системата за ПМО, свободно копиране и размяна на сертификати, и в крайна сметка до необективна оценка за квалификацията на лекарите. Не е случайно, че в създадения on-line регистър на участвалите в различни форми на ПМО, до сега няма записано нито едно име!

Ще бъде несправедливо, ако не отчетем и някои области, в които БЛС не само е достигнал, но дори е надскочил европейските стандарти. Таксите, събирани за акредитация на мероприятия за ПМО в България, са значително по-високи от европейските (БЛС събира такса от 1.50 лв на участник в ПМО) (виж таблицата 1) (11).

Брой участници EACCME БЛС
до 250 100 евро (200 лв) до 375 лв
251-500 200 евро (400 лв) 375 – 750 лв
501-1000 300 евро (600 лв) 750 – 1500 лв
1001-2000 400 евро (800 лв) 1500 – 3000 лв
2001-5000 500 евро (1000 лв) 3000 – 7500 лв
над 5000 1000 евро (2000 лв) над 7500 лв

Таблица 1. Акредитационни такси на EAACME и БЛС

Високите акредитационни такси, въведение от БЛС, доведоха и до друг абсурд – мероприятия, организирани от университетски структури да не могат да бъдат включени в ПМО, поради ограничени финансови ресурси (това е другото обяснение за относително високия процент участие на фармацевтични фирми в ПМО).

Вместо да инвестира средства в продължителната квалификация на лекарите, ПМО се превърна в един от основните финансови източници за БЛС. Ако предположим, че конгресите, симпозиумите и конференциите се посещават средно само от по 100 души, за регистрираните над 1000 мероприятия от 2004 насам, организацията е реализирала приходи от над 150 000 лв.

д-р Ивайло Траянов

зам.-главен редактор на MD

------------------------

--------------------------------

Използвани източници:

1. Република България Министерство на здравеопазването: Заповед No 180 09–362/16.06.2004  Единна кредитна система за оценка на формите на продължителна квалификация на лекарите

2. Наредба № 31 от 28.07.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 64 от 20.07.2001 г., изм. и доп., бр. 93 от 21.10.2003 г.

3. World Federation of Medical Education 2002: Definition of Standards for CME/CPD. Improving medical education www.sund.ku.dk/wfme/Activities/abstracts%20samlet_inkl%20suppl.pdf

4. The position of the UEMS in regard to the Continuing Medical Education of specialists www.uems.net/uploadedfiles/180.pdf

5. UEMS Criteria for international accreditation of CME www.uems.net/uploadedfiles/46.pdf

6. EACCME accreditated activities 2005 http://admin.uems.net/uploadedfiles/480.pdf

7. ACCME Standards for Commercial Support www.diahome.org/DIA_TRAINING/content/education/standards_approved_2004.pdf

8. UEMS Criteria for international accreditation of CME www.uems.net/uploadedfiles/46.pdf

9. WHO Criteria for medicinal drug promotion

www.who.int/medicines/library/dap/ethical-criteria/criteriamedicinal.pdf

10. WMA statement concerning the relationship between physicians and commercial enterprises www.wma.net/e/policy/r2.htm

11. European Accreditation Form http://admin.uems.net/uploadedfiles/484.doc

На кратко Печат
 • Безплатно:

  В поредните съвместни указания, които ни обясняват как да се чете НРД, е добавен текст към приложение 13, с който допълнително се иска от гинеколозите да декларират, че ще извършват ехография на млечни жлези. Поредната ненужна декларация, тъй като тя повтаря смисъла на декларацията за оборудване от същото приложение, която се изисква от чл. 100 ал. 1 т.4 на НРД. Адекватната реакция на БЛС щеше да бъде да се поиска декларация от НЗОК, че ще заплаща ехографията на млечни жлези, било то като ВСД или самостоятелно изследване.

 • Челен опит:

  CPAM, аналог на НЗОК във Франция осигурява безпрепятствен достъп до гинеколог при следните случаи:

  -          контрацепция

  -          проследяване на бременността

  -          периодичният скрининг (профилактични прегледи)

  -          медикаментозно прекъсване на бременността

  Припомняме, че спечелилата миналогодишните избори партия обещаваше в програмата си свободен достъп до няколко специалиста

Стъпка напред Печат

УС на БЛС обсъжда предложените от НЗОК указания за начина на прилагане на Националния рамков договор

30 януари 2006 | 17:02 Агенция "Фокус"

София. Управителният съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС) обсъжда предложените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) указания за начина, по който ще се прилага Националния рамков договор (НРД) за тази година.
Според указанията при извършването на профилактични прегледи общо практикуващите лекари ще могат да изпращат желаещите пациенти на гинеколог и на изследване в медико-диагностична лаборатория. Засега обаче не е ясно кой ще поеме разходите за тези изследвания.
Информацията е на БНР.

*  *  *

Уважаеми колеги, посетители на нашият уебсайт, вече може да изразявате мнението си по всеки от публикуваните материали като напишете кратък коментар
Позиция на СОПЛ Кюстендил Печат

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Изх. № 1/26.01.2006 г.

 ДО ПРЕЗИДЕННТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА           КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС ГР. СОФИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РК                    НА БЛС ГР. КЮСТЕНДИЛ

ПОЗИЦИЯ

НА СОПЛ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

          На проведеното събрание на СОПЛ общ. Кюстендил на 26.01.2006 г.  в качеството ни на членове на РК на БЛС изразяваме нашето становище във връзка с подписания НРД 2006. Категорично изразяваме нашето несъгласие с НРД 2006 в частта му, в която са направени промени във връзка с изменените Наредба № 39 и Наредба № 40, които бяха обнародвани след подписването на НРД 2006. Така посочените изисквания за изследвания на изпражнения и цитонамазки ни вменяват задължения, с които ни поставят в невъзможност да реализираме определени дейности за времето, предвидено за профилактичен преглед. Наред с това са нарушени подзаконови нормативни актове във връзка с работата с биологични продукти, което довежда до повишаването на риска при извършването на съответните дейности от лекаря, обслужващия персонал и пациентите. Така вмененото задължение за извършване на определените дейности довежда до некачествено извършване на медицинска дейност, доколкото за част от тях е необходима квалифицирана медицинска дейност от съответния специалист. По този начин се реализират съмнителни здравни резултати, което довежда до затруднение на работата на лекарската практика и нарушаване Кодекса по професионална етика и Правилата за добра медицинска практика.

          Въведените изисквания довеждат до една порочна практика, което ще бъде основание за неравнопоставеност и нелоялна конкуренция между изпълнителите на СИМП и ПИМП и същите ще бъдат принудени да разходват непредвидени средства за извършването на съответните дейности. Специфичната профилактиката следва да се извършва от специалисти, доколкото същите, при изпълнение на тяхната дейност притежават консумативи, нужни за тези дейности.

          Изразяваме опасенията си, че някои пациенти ще откажат вземане на цитонамазка от личния лекар. Препоръчваната възможност това да бъде направено от друг колега е на практика невъзможен вариант за изпълнение, защото не е осигурена с допълнителен регулативен стандарт, а законодателството забранява доплащането на дейности финансирани от НЗОК.

Лекарският съюз следва да инициира създаването на национални програми, които следва да бъдат адекватно финансирани от НЗОК и МЗ с оглед допълнителните промени, които НРД-2006 поставя. Недопустимо е НЗОК и лекарският съюз чрез свои съвместни указания да регламентират приложението на НРД-2006. Всякакви тълкувания в този смисъл се явяват едни пожелания и създават реална опасност лекарите да извършват простъпки и в този смисъл да бъдат санкционирани.

          Празнотите в НРД-2006 и неуреждането на подробни и ясни правила при извършване на профилактични прегледи и диспансеризация, както и при определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е предпоставка за допълнителен финансов дискомфорт на ОПЛ и по този начин няма да предложат качествена услуга на пациента.

                                                                 СОПЛ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

26.01.2006 Г.

ГР. КЮСТЕНДИЛ                                                    

{moscomment}
Кучето си лае, керванът... Печат

Кучето си лае, керванът си върви. Повода да си припомним тази поговорка е текстът по-долу. Опитите да се накара личният лекар да върши всичко продължават. Въпреки че досегашните такива го доведоха до длъжността разпределител на направления, издаващ рецепти с намаление, попълващ отчети и сведения – все дейности, за които сме мечтали като студенти, власт имащите не губят ентусиазъм и изобретателност. Нищо че и хората са недоволни. А може би грешим – дали няма да видим опашка от желаещи жени да им бъде взета цитонамазка в спор с носещите бурканче с фекалии за изследване кой пръв да влезе в профилактичния кабинет? Времето ще покаже дали кучето или керванът са били прави.

Разширеният пакет за профилактика остава при джипитата

Елица Тодорова26.1.2006 zdrave.net

Неясните моменти в Националния рамков договор за 2006 г. са били уточнени между управителните съвети на НЗОК и БЛС и са изготвени указания, които ще бъдат разпространени до изпълнителите на медицинска помощ, съобщиха на съвместна пресконференция днес представители на здравната каса и на лекарската съсловна организация.

Досега общопрактикуващите лекари можеха да сключват договори за осигуряване на 24-часово непрекъснато дежурство само с колеги от извънболничната помощ. От тази година те ще имат възможност да сключват договори и с центровете за спешна медицинска помощ, както и с болниците, които имат неотложни звена, предвиждат указанията.

Когато се подпише договор с изпълнител на медицинска помощ и той заяви, че притежава необходимата апаратура, а при проверка се окаже, че няма такава, договорът му ще бъде прекратен, ако до 15 дни не изчисти несъответствието.

Досега общопрактикуващите лекари бяха задължени при превишаване на цифрата от 1500 и 2500 пациенти да наемат персонал, като цифрата включваше и здравнонеосигурените пациенти в списъците им. От тази година наемането на персонал ще стане при отчитане само на броя на действително осигурените, което ще им даде възможност да работят самостоятелно, обясни директорът на НЗОК д-р Иван Букарев.

Когато специалист има в графика си часове за профилактични прегледи, но в тези часове няма пациенти, ще може да извършва и специализирана дейност, която не е профилактична, пише още в указанията.

Когато един лекар работи в болница, той ще може да работи и в лечебно заведение за извънболнична помощ, ако са спазени изискванията на член 81 от Закона за лечебните заведения и 62 от Закона за здравното осигуряване, при условие, че няма такива специалисти. С оглед подобряване на достъпа се разрешава на специалисти, които работят в болница, да работи в извънболнични лечебни заведения в други общини – съседни, макар и да са в различна област, но в различни дни. Така ще се осигури достъпът на граждани до специалисти, с каквито общината не разполага, без да пострада качеството, аргументират се от касата.

За сключване на договор по дадена клинична пътека ще се изисква специалистите във въпросното лечебно заведение да работят не по-малко от четири часа дневно в дните, когато по график се работи по въпросната пътека. Така се дава възможност за гъвкаво използване времето на им, обясни д-р Букарев.

Изяснен е и въпросът за заплащането на смъртни случаи, настъпили по време на болничен престой, или отказ на пациента да продължи лечението си. Тези случаи се заплащат, когато са изпълнени индикациите за завършена клинична пътека, с изключение на спазеното изискване за минимален болничен престой.

НЗОК няма да заплаща случаите на повторна хоспитализация, извършена в срок до 30 дни от датата на първата, в едно и също лечебно заведение по повод на една и съща диагноза.

По отношение на оспорваните текстове, които предвиждат личните лекари да извършват профилактични прегледи с включена цитонамазка и изследване за окултни кръвоизливи, в НРД са оставени две алтернативни възможности, обясниха от НЗОК. Когато по някакви причини пациента не иска да бъде прегледан от джипито си, той може да бъде изследван от друг лекар и резултатите да се признаят от общопрактикуващия лекар. Другият вариант, предвиден в Приложение 6 към НРД, е общопрактикуващият лекар да насочи пациента към специалист. Освен това джипито е длъжно, на база анамнеза, да определи т. нар. рискови групи за инфаркт, инсулт, карцином на дебелото черво, диабет и карцином на шийката на матката. Тези пациенти задължително се насочват към специалист.

Цената от 4,15 за профилактичния преглед е малка, но покрива стойността на профилактичния преглед в предвидения обем, заяви председателят на УС на НЗОК д-р Емил Райнов. Към тях се добавят и парите от потребителската такса и сумата нараства до близо 6 лева, припомни той.

Законът за здравното осигуряване категорично забранява доплащането за дейност, която се финансира от НЗОК, каза още д-р Райнов. В такива случаи санкциите ще бъдат изключително строги, включително прекратяване на договора с НЗОК, категоричен бе той.

Документите за сключване на договор между здравната каса и изпълнители на медицинска помощ се приемат до 31 януари.

архиви за 02 2006

Корумпираните Печат
корупция (лат.corruptio) Поквара, подкупничество на държавни служители и обществени дейци (Речник на чуждите думи в българския език)

 Свидетели сме на растящ интерес на медиите към професията ни. Уви, не става въпрос за похвали, когато направим сложна операция, спасим живот или просто помогнем. Това ни е работа и се приема за нещо нормално. В медиите думата здравеопазване, а напоследък и лекар вървят в добавка с думи като корупция, грешки и подобни. Д-р „Х” бил хванат с пари, на челните места сме били по нерегламентирани плащания в Европа, милиарди минавали под масата. Обществото е недоволно и сме свидетели как все по-често си излива гнева срещу нас. Какви са причините за всичко това? Простият отговор задоволяващ жадната за сензации преса и управляващите ни е, че лекарите са мързеливи, забравили етиката в професията, искат повече и повече пари. Простите неща радват простите хора, но дали отговарят на истината?

Прочети пълния текст...
Националният съвет Печат

    След Националния съвет на БЛС провел се в продължение на 3 дни сякаш се налага извода, че повечето лекарски колегии (или поне техните представители) са доволни от посоката на развитие на здравеопазването у нас и действията на ръководството на БЛС. След проведеното гласуване се реши голяма дискусия от типа на извънреден събор да няма. Нашата колегия заедно с още 7 други беше за такъв форум.

Подготви се открито писмо със следният текст:

Открито писмо на НС на БЛС по повод възникнали практически проблеми след подписването на НРД 2006

По повод възникнали практически проблеми след подписването на НРД 2006 и напрежението в обществото и лекарските среди, се проведе Национален съвет от 16.02.2006 до 18.02.2006 г.

Прочети пълния текст...
Японската здравна система Печат

Проблемите на българското здравеопазване са известни. Те са много, а опитите за решаването им често са повърхностни и водят до обратен ефект. В много от високоразвитите и богати държави обаче здравеопазването също е изправено пред проблеми, най-често отнасящи се до финансирането му. Въпреки че Япония е далеч от нас не само като разстояние, предполагаме ще е интересно да научите какво има да решава здравеопазването там.

Image

Японската здравна система

Hideki Nomura и Takeo Nakayama, BMJ

Как да се преодолее „трагедията на общото”, без да я последва друга

Японската здравноосигурителна система има уникална комбинация от характеристики, които доведоха до свръхизползване на тестове и лекарства, неограничавани изисквания на пациентите и експлозия на разходите в здравеопазването. Ако осигурителната система и реимбурсирането на предлагащите здравни грижи не се промени, комбинацията от растящ технологичен напредък, застаряващо население и неограничавано търсене на медицинска помощ ще доведат до криза в японското здравеопазване. Япония едва сега със закъснение се пробужда пред тази реалност.

Прочети пълния текст...
Седмицата 6-12 февруари Печат

Няколко бяха интересните теми от българското здравеопазване:

На 8 министър Гайдарски представи новите механизми за контрол на изразходване на средствата в болниците. За целта се въвеждат финансови планове, които ще се отчитат по 3 критерия. Просрочените задължения да не са над 25%, разходите за лекарства и консумативи да не са над 35% и използваемостта на легловия фонд да не е под 80%. Как последните критерии ще подобри изразходването на средства въобще не е ясно, защото самият министър не веднъж е признавал, че болничното обслужване е недофинансирано. Следователно повече хоспитализирани пациенти значи повече разходи (за цялата държава) и повече дългове (за болниците). Преведено просто, посланието от новия механизъм ни звучи така: не просрочвайте кредити, лекувайте по-евтино, напълнете болниците с хора.

Прочети пълния текст...
Отговори на писмото на СОПЛ Печат
В Регионалната колегия с получиха отговори от председателя на Комисията по здравеопазване към 40 Народно събрание д-р Китов и от Секретарят по социалната политика на Президента  на Република България г-н Николов на писмото – позиция на СОПЛ Кюстендил. В писмото си д-р Китов ни информира, че Комисията по здравеопазване на свое заседание от 26.01.2006г. е разгледала редица проблеми около НРД 2006 и ни препраща към воденият протокол. От тук може да изтеглите цялата стенограма, текстът е дълъг, но си заслужава да се прочете. Участват министърът на здравеопазването, неговият заместник, председателя на БЛС, директора на НЗОК, членове на комисията и др. Писмото от президентството препраща посочените проблеми до зам. министърът на здравеопазването и председател на УС на НЗОК д-р Райнов, като моли за спешен отговор.

архиви за 03 2006

Общото събрание Печат

 На 24 март в Дупница се проведе годишното Общо събрание на колегията. От 55те поканени делегати на форума на колегията дойдоха 28. Липсата на по-голямо присъствие обясняваме с две неща. Едното е апатията сред лекарите породена от усещането, че мнението им няма никакво значение за решенията, които се вземат в българското здравеопазване. Но има и друго – типично нашенската черта да разчитаме винаги друг да свърши общата работа. Лесно е да критикуваш в коридора или на чаша кафе, да загубиш доходите си от половин ден работа в кабинета се оказа по-трудно.

Гости бяха председателят на БЛС д-р Кехайов и главният секретар д-р Демиров. Поради липса на кворум от 2/3 от делегатите и съобразно устава началото на събранието беше отложено с 1 час. Това време беше използвано от присъстващите за дискусия по актуални проблеми от ежедневието. Множество въпроси бяха отправени към гостите, не липсваха и критики.

Прочети пълния текст...
Сегашната система не е нито социална, нито пазарна Печат

Защо най-здравите живеят в Сингапур

Лични медицински сметки ще преборят корупцията
Стандарт

Проф. Георги Петров

В България и в повечето европейски страни се прилага така нареченият социален модел на здравноосигурителна система. Той е основан на принципа на солидарността - всеки получава медицинска помощ според потребностите си, а плаща според доходите си. Чрез един национален фонд или чрез повече частни здравноосигурителни фондове парите се преразпределят от богатите към бедните, от здравите към болните и от младите към възрастните.
Опитът показва, че такава здравноосигурителна система има няколко органични недостатъка:
Гражданите нямат и не могат да имат нито равен, нито свободен (безплатен) достъп до медицинската помощ. Защото ресурсите са винаги ограничени и не задоволяват потребностите. Приспособяването на потреблението на медицински услуги и лекарства към ограничените ресурси става чрез многобройни натурални и стойностни нормативи и лимити, чрез узаконени или нелегитимни доплащания и подкупи и чрез опашките за чакане на медицинска помощ. Интересите на участниците се противопоставят. Регулирането е несправедливо и неефективно.

Прочети пълния текст...
Възход на пластичната хирургия Печат

Пластичната хирургия продължава да увеличава популярността си в САЩ. По данни на American Society of Plastic Surgeons публикувани в WebMD през 2005г. са извършени над 10 милиона козметични медицински процедури. Това е увеличение от 11% в сравнение с 2004г. и 38% в сравнение с 2000г. Повечето пациенти са били жени, мъжете са над 1 милион. 300 000 са пациентите под 18 годни.

Най-честите операции:

 • Липосукция 323 605
 • Пластика на носа 298 413
 • Увеличаване на бюста 291 350

Най-чести процедури:

 • Инжектиране на Botox 3839387
 • Химически пилинг 1 033 581
 • Микродермабразио 837 711
Анонимни анкети Печат
Image

В изказване направено във вторник (14.03) зам. министърът на здравеопазването д-р Матеев оповести, че пациентите ще оценяват положените грижи за тях с анонимни анкети при изписването им от болницата. Предвиждало се също болниците да публикуват приходите и разходите си, както и медицинските си резултати, в които ще се включват смъртност при пациентите, рехоспитализации и други подобни показатели. През юни се очаквало цените на клиничните пътеки да бъдат повишени, а причината за намалелите заплащания в началото на годината била лошите алгоритми на клиничните пътеки в които не били посочени какви екипи от медици да провеждат лечението, не били указани обемът и цените на лекарствата които да се ползват при всеки отделен случай.

Краткият коментар в случая е, че отново се опитва с административни мерки да се подобри здравната ни система, която в същност се нуждае от доста по-дълбоки промени. При по-обстоен обаче бихме се запитали каква ще е стойността на една анонимна анкета – ще има ли някаква законова тежест? Едва ли. По същия начин може да се проведе анонимна анкета с въпрос „Доволни ли сте от управлението на здравеопазването?” Сещате се какъв ще бъде отговорът. И от това няма да последва нищо. Публикуването на резултатите на болниците принципно е добра идея, но и тук има подводни камъни. Подобна практика би принудило болници и лекари да бягат от тежките случаи, които ще увеличават смъртността, рехоспитализациите и др. подобни показатели. И това не е умозрително заключение, а действителност, която се наблюдава в страни прилагащи подобен подход. Че алгоритмите на много клинични пътеки са далеч от съвършенството го знаят всички. Причината е, че не са правени от научни дружества на съответните специалисти, а от тайни и явни експерти, без допитване до лекарите, които в същност ги работят. Българският лекар е достатъчно притиснат от администрация. Остава в клиничната пътека да му посочим и антибиотика, и цената, и по колко пъти на ден да го дава...и няма да има нужда от лекар, компютър би вършил още по-добра работа. От министерство обаче ще има нужда, за да може някой да определи какъв да е антибиотикът и на каква цена да се използва. Естествено с помощта на фирма дистрибутор на лекарства. Що се касае за повишаването на цените на пътеките през юни – дай Боже – още една причина да чакаме лятото, освен хубавото време.        

Правото на стачка Печат

Както е известно на работещите в здравеопазването им е забранено ефективно да стачкуват. Предложение на една политическа партия това да бъде отменено беше тема в предаването на Нова Телевизия “Коритаров лайв” По-долу може да прочетете извадка от предаването, но ако обобщим причините, които се изтъкнаха от противниците на разрешението за стачни действия бяха: 1. И на други професии не е разрешено да стачкуват – държавни служители, полиция и т.н. 2. Предлагащите промени в закона не са направили това когато са били на власт 3. Лекарите и сега имат право на символични протести, но те не протестират (според Мими Виткова – здравен министър в известно правителство)

Мнението на колегите по тази тема е ясно, то беше показано и в резултата от импровизираният вот, а също и в подписка проведена сред тях на скоро. За управляващите политиците и техните доводи обаче ще отговорим на кратко:

Прочети пълния текст...

архиви за 04 2006

Касата плаши с прокурор Печат
Като една от водещите новини вчера по телевизията беше съобщено, че НЗОК ще предаде на икономическа полиция и прокуратура болници, отчитащи неизвършени дейности. Твърди се още, че многократно е нараснал броят на лечение по някои диагнози, че качеството на лечението било занемарено, като за това се съди по факта, че не са давани достатъчно пари за лекарства по някои диагнози. В желанието да се обясни финансовият недостиг със злонамереност от страна на крайните изпълнители дори се твърди, че са увеличени ражданията с усложнения, само и само да се получат повече пари от касата. Последното обаче е пълен абсурд, защото раждането се заплаща на една и съща цена, независимо дали е нормално, оперативно, с усложнения или не. Точно поради тази причина на болниците е изгодно нормалното раждане, а за усложненото разходите надвишават заплащаното от касата. Че нарушения има – то е сигурно. При така конструираната система и клинични пътеки те са неизбежни. Лесният път е да се обвинят болници, директори и лекари за всичко и се посочат с пръст пред обществото. По ефективно ще е да се отстранят причините стимулиращи нарушенията, но това явно не е актуална тема за сега.
Прочети пълния текст...
Здравна стратегия Печат
Министерство на здравеопазването е предоставило за широко обсъждане  Дали обсъждането ще е широко ще се разбере на края, за сега изгледите са да е кратко – предложенията трябва да се изпратят до 2 май. Твърде кратък период от 10 дни за документ от 54 страници имащ амбицията да обхваща периода до 2012 година. За колегите които намерят време да се запознаят със стратегията и желаят да направят препоръки, освен адреса на МЗ даваме и този на БЛС Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да може да се изгради позиция по документа
По-добре бавно и скъпо, отколкото бързо и ефикасно Печат
Около две години ще са нужни за разработването на информационната система на НЗОК 13 април 2006 | 14:40 | Агенция "Фокус"

София. Около две години ще са нужни за разработването на информационната система на НЗОК, съобщиха от фирмата “Бул”, която беше определена за разработването на системата. Според първоначалните планове на здравното министерство електронната мрежа трябваше да се разработи за 18-20 месеца. Информационната система ще свърже болниците, личните лекари, аптеките и касата.
Проектът не включва изграждането на електронни досиета на пациентите, което означава, че те ще трябва да продължат да посещават зъболекар, например, със здравната си книжка, където се вписват направените манипулации, които се плащат от здравната каса.
Здравната книжка е документ, чиито дубликат се вади изключително трудно. В случай, че пациентът го загуби, той трябва да информира регионалното звено на касата, да пуска обяви във вестници и чак след това да получи дубликат. Ако става въпрос за манипулация, която не търпи отлагане, като вадене на зъб, ще трябва да си плати, въпреки че касата заплаща тази манипулация.
Информационната система на НАП, която също се разработва от “Бул”, няма да заработи в средата на годината, както предвиждаше изпълнителният директор Мария Мургина.
Информацията е на БНР

Материал с коментар Печат
Медицинските дружества ще "ремонтират" клиничните пътеки
Специалистите искат да контролират курсовете на лекарите
Мария ЧИПИЛЕВА |
www.dnevnik.bg

Медицинските дружества готвят промени в клиничните пътеки по молба на здравната каса. Това съобщи доц. Тодор Попов, председател на Съюза на българските медицински дружества, в който членуват 66 организации. Предложенията трябва да са готови до 20 април. Най-вероятно те ще влязат в сила от средата на тази година с подписването на анекс към Националния рамков договор от управителните съвети на лекарския съюз и здравната каса.
Клиничните пътеки регламентират начина, по който се лекуват пациентите в болниците, както и цените, по които плаща здравната каса. През тази година техният брой е 300, а средната им стойност е 540 лв. Според медиците обаче има доста недомислия като излишни изследвания и изпуснати диагнози, а цените не отговарят на реалните разходи, които се правят при лечението. Целта на промените е да се оправят недостатъците, както и да е ясно кой носи отговорност за съставянето на клиничните пътеки, обясни доц. Попов. Под сегашните им варианти не стои нито едно име.
Една от основните промени, които ще предложим, е да се обвърже цената на всяка клинична пътека с тежестта на заболяването, каза Попов. В момента медиците получават едни и същи пари при лечението на лек и тежък случай от една и съща диагноза. Разходите в двата случая са много различни. По този начин губят най-вече университетските болници, където се лекува най-тежката патология.
Най-вероятно остойностяването ще става чрез коефициент, чийто размер ще зависи от болницата и степента на заболяването, обясни д-р Евгени Генев, председател на дружеството по педиатрия, в тази област са едни от най-големите проблеми. Те ще предложат да се включат изпуснати сега диагнози като гнойната ангина и желязодефицитната анемия, да се редуцират някои изследвания и да се заменят процедури. В много пътеки има задължителното изискване да се слагат инжекции, но е по-добре това да се замени с хапчета, даде пример Генев. Освен това педиатрите ще поискат увеличение на някои цени с между 50 и 100 лв.


Съюзът на медицинските дружества настоява за промени в продължаващото обучение на лекарите. В момента за него се грижи Българският лекарски съюз. Той преценява важността на всяка лекция или конференция и определя съответния брой точки, които един лекар би получил при посещението им. Сегашната система ще доведе до създаването на неквалифицирани медици, смята обаче доц. Тодор Попов. Според него този процес трябва да се ръководи от медицинските дружества. Към тях трябва да се създадат акредитационни съвети, които да преценяват качествата на всеки курс или конференция, както и базите, в които може да се провеждат, каза той. Такава е практиката и в ЕС, тя се определя от Съюза на европейските медицински специалисти, чийто член станахме и ние, обясни Попов. Освен това той предлага да се въведат по-строги правила при спонсорирането на обучението от фармацевтични компании. Сега на конференциите се изнасят лекции, в които се упоменава търговското име на медикаментите, това трябва да се забрани, категоричен е Попов.

Поместваме този материал само за да илюстрираме, как чрез една на пръв поглед добра инициатива могат да се забъркат още по-големи каши в родното ни здравеопазване. Съгласни сме, че дружествата на специалистите трябва да имат дума в изработването на алгоритмите на клиничните пътеки. Защото безсмислиците там са много. Още по-важно е обаче, процесът по изготвянето им да е прозрачен за лекарската общност, а рамковите договори само да се надстрояват, като доброто се запазва, а ненужното отпада. Иначе нищо няма да се промени – като видите експертите в досегашните договори, ще познаете много имена от ръководствата на съответните дружества. Какво ще е новото тогава? Въпросът на разделянето на тежки и леки случаи е хлъзгава територия и трябва много да се внимава – в противен случай касата може да олекне неподозирано бързо поради бум на „тежките” случаи. Що се касае до идеята за коефициенти в зависимост от вида на болницата – това е пълна глупост. Една и съща операция, едно и също лечение трябва да се заплащат еднакво на всякъде. Нека пациентите да изберат къде да им се направи. Желанията на големите и университетски болници за подобен механизъм са обясними – всеки иска да печели повече (и до сега се получаваше). Принципа, който трябва да ни води обаче е „за равна работа – равно заплащане”
Писмо на СЛК Печат
Представяме ви писмо от Столична лекарска колегия, в което са изброени причините налагащи протестни действия. Много от изброените въпроси са били нееднократно повдигани от ръководството на РК Кюстендил. Препоръчваме на всички колеги да посетят сайта на СЛК на БЛС където ще намерите списъка от експерти на НЗОК участвали в изработването на НРД 2006. Надяваме се някой ден да се запознаем и със списъка от експерти на БЛС.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА РК НА БЛС

На 30.03.2006г.  в салона на 1-ва МБАЛ се проведе заседание на председателите на дружествата на Столична лекарска колегия на БЛС при следния дневен ред:

1.Проблеми в доболничната и болничната помощ по НРД 2006 и наредбите на МЗ №39 и №40

2. Формиране на работната заплата в болничната помощ.

Участваха 70 председатели на дружества от общо 105 лечебни заведения в София.

            Съвета на председателите на дружествата на Столична лекарска колегия на БЛС единодушно взе решение за участие на лекарите  от София в протести поради:

1.      Значително намаление на доходите в болничната и доболничната помощ.

2.      Противоречие на клиничните пътеки  с медицинските стандарти.

3.      Наредбите на МЗ- №39 и№40 , публикувани след събора на БЛС довели до хаос в здравеопазването.

4. Рестриктивните и безсмислени изисквания на НЗОК за обзавеждане на лекарските кабинети от доболничната помощ, което на практика прави невъзможно сключване на договор.

5.      Погасяване на държавните дългове на болници с лекарски заплати

6.      Липса на концепция на МЗ за провеждане на реформата в болничната помощ.

7.      Системното недофинансиране на здравеопазването

Съвета на председателите потвърди решението на Управителния съвет на Столична лекарска колегия на БЛС да не делегира права за подписването на следващия Национален рамков договор , ако всички документи не са представени на делегатите 30 дни преди събора на БЛС.    

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС

Забележка: Уважаеми колеги, в сайта на Столична лекарска колегия на БЛС –www.slkbg.com  има списък на експертите на НЗОК, които са участвали в изработване на НРД 2006

                                                                                   

архиви за 05 2006

Оставка на директора на НЗОК Печат
Image

* Д-р Иван Букарев подаде оставка, и.д. директор на НЗОК стана д-р Румяна Тодорова

* Здравен шеф сключвал договори със себе си. Кой е допуснал да бъде заобиколен законът

* Продължение на темата. Сагата на едно дълго отлагане 3 години и 3 месеца общото събрание нямало време да освободи д-р Букарев

* Конфликт между червени и жълти заради чистките в здравните каси

* Чистката в здравната каса стигна до шефа й

Прочети пълния текст...
Нарушители? Печат
НАРУШИТЕЛИ
Санкции за над 33 600 лв. са наложени на лекари и стоматолози в Кюстендилско от РЗОК, съобщи говорителката Илияна Велинова. Най-често срещаните нарушения са свързани с предписване на лекарствени средства, неспазване на изисквания на наредбата за диспансеризация, липса на изправна апаратура и несъответствие на декларираните графици за работно време. Честа била и практиката да се взимат пари на пациенти, освободени от това задължение. Не е по-различно е и положението в 7-те болници в областта. Там нарушенията са главно несъответствие между уговорената и оказаната медицинска помощ, както и нарушения в работата с първична медицинска документация и медицински досиета

*          *          *

Това е част от текста на статията „Работата на джипито: 4/5 писане, 1/5 церене”от в.Сега от 22.05.2006 При прочитане на подобен текст обикновения човек съвсем естествено се настройва срещу лекаря. Още повече, че чиновници от всякакъв ранг се грижат обществото да знае колко големи заплати получават лекарите и колко немарливо си гледат работата.

Прочети пълния текст...
МБАЛ"Н.Василиев" с лапароскоп Печат
ImageМБАЛ „Н.Василиев” Кюстендил вече разполага с операционен лапароскоп. Днес бяха извършени първите интервенции с него – отстраняване на жлъчен мехур. През последните години бяха закупени множество апарати - скенер, мамограф, цветни доплерови ехографи, изцяло се реконструира реанимацията на болницата. ImageНовата апаратура ще предостави на лекарите възможности за съвременно лечение, а за пациентите значително по-кратък следоперативен период и удобството да се възползват от модерната техника в Кюстендил.
Събрание на СОПЛ Печат
ImageНа 13 май се състоя годишното събрание на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Кюстендил. Беше направен отчет за дейността през 2005, засегнаха се актуални теми от ежедневието.Особено внимание се отдели на дискусията по изискването общопрактикуващия лекар да е на разположение 24 часа на своите пациенти 7 дни от седмицата. Освен че противоречи на здравата логика присъстващите изтъкнаха, че това противоречи и на Кодекса на труда. Прочете се кореспонденция по въпроса с отговорни институции, която обаче не хвърли повече светлина по въпроса. За търсене на приемливо решение за лекари и пациенти се разговаря и с поканеният директор на Спешен център с идеята срещу заплащане центъра да поеме обслужването на пациентите през нощта. Това обаче се оказа трудно осъществимо, тъй като няма механизъм, по който преведените пари на Спешен център да отидат директно до работещите в него и по този начин да бъдат мотивирани. Разгледани бяха и въпроси от представеният наскоро от МЗ Проект за стратегия 2007-2012. Темата не предизвика ентусиазъм у никого. В края на събранието сегашното ръководство на сдружението се оттегли по собствено желание. След гласуване на присъстващите за нов председател беше избрана д-р Здравкова, а за зам. председатели - д-р М.Димитрова и д-р Ал.Соколов.  
Решение на НС на БЛС Печат

На 09.05.2006 г. пред разширен състав на Националния съвет на Българския лекарски съюз, включващ представители на академичната общност, министри, депутати от предходни правителства и представители на пациентите, министърът на здравеопазването представи за обсъждане Проект за Национална здравна стратегия.
След задълбоченото обсъждане на документа Националният съвет на БЛС прие следната позиция:

1. В изработването на Проекта за Национална здравна стратегия не са участвали двата основни субекта: лекарите и пациентите. Това е причина за допуснати слабости.
2. Прави се опит за администриране и се създават предпоставки за липса на ясно дефинирани институционални отговорности на участващите в изготвянето и изпълнението на Проекта за Национална здравна стратегия.
3. Не са посочени потребностите, приоритетите и пътищата за решаването на конкретните проблеми в здравеопазването.
4. Недопустим е опитът за премахване на най-демократичното завоевание в българското здравеопазване - договорното начало и заменянето му с формални административни актове.
5. Не са разписани финансовите параметри за периода на действие на Националната здравна стратегия.

Разширеният състав на Националния съвет
възразява срещу предложения Проект на Национална здравна стратегия и предлага:


1. Създаването на обща работна група от БЛС, представители на пациентите и МЗ.
2. Изготвеният от тази работна група проект да бъде предмет на широко обсъждане с цел постигането на обществен, политически и съсловен консенсус.
3. След обсъждането Проектът на Национална здравна стратегия да бъде представен за приемане от Висшия медицински съвет с ясно отразени отговорности, срокове и ресурси.

 

10 май 2006 г.
НС на БЛС

архиви за 06 2006

Опасни отпадъци Печат
Опасни ли са отпадъците или опасно се бюрократизираме. Какво се изисква от лекарските практики. След еднолични търговци ставаме и рекултиватори.
Image

Лекарите отделят все по-малко време на пациентите. Това се наблюдава в най-развитите страни, това го виждаме и у нас. Причините обаче са различни. В напредналите страни високите технологии и новите методи на диагностика изместват все повече чисто персоналния контакт лекар – пациент. У нас високи технологии идват трудно, но бюрократизирането ни се осъществява със завидни темпове. Наскоро министъра на здравеопазването с удивление констатира, че 2/3 от времето за преглед е в същност отделено за работа с документация. Администрацията се грижи непрекъснато да се появяват нови закони и наредби, които след няколко месеца биват променяни или отменяни. Често зад появата им личи единствено желанието в държавната хазна да влязат пари от такси или самите им създатели да оправдаят съществуването си.

Прочети пълния текст...
Корупционен скандал Печат

Бившият премиер на България обещавал „под масата” проекти в здравеопазването в замяна на финансиране на партията му

Български прокурор бави разследването, италианският му колега напредва към Симеон

18.06.2006, zdrave.net, Деница Сачева

„Почтеност във всичко” – това беше девизът на бившия цар-премиер. С този девиз преди пет години той спечели изборите. Дълго време ни обясняваха, че маранята, която Симеон Сакскобурготски спусна над българския политически живот и нечленоразделната му реч са белег на благородство и висша форма на комуникация, която въвежда нов стил на политиката у нас въобще.
За това, което днес е една от основните международни новини, в България се говореше и се пишеше още от февруари 2004г. Zdrave.net многократно предупреждаваше за високия корупционен потенциал на проекта за детска болница. Опозицията основно в лицето на бившите вече депутати д-р Стойчо Кацаров, д-р Димитър Игнатов, доц. Пламен Кенаров, както и настоящия председател на здравната комисия в Парламента доц. Борислав Китов,  предизвика създаването на анкетна комисия по случая. Дори държавния бюджет за 2005г. беше заплашен, тъй като депутатите поискаха Президентът да наложи вето заради предвидения в него заем от австрийската банка.
Документите за скандалния проект на болница, според който едно легло излизаше 280 000 евро, бяха предадени на прокуратурата. Вместо законна предварителна проверка, тогавашния главен прокурор напсува д-р Димитър Игнатов по телефона. Преди броени дни стана ясно, че преписката престояла близо две години в самия Никола Филчев и едва през януари 2006 била дадена на Цеко Йорданов, който я възложил на прокурор Ваня Несторова от ВКП. Всъщност внимателния преглед на фактологията показва, че бившия главен прокурор през целия мандат на НДСВ, разследваше само правителството на Костов. Явно новата конфигурация на правителството е изисквала разследвания за НДСВ. Рано или късно ще станем свидетели на истинските причини довели до посланическия пост на Филчев в Казахстан.
Детската болница не е единственото обещание на Сакскобурготски към Черани. Италианският бизнесмен многократно се срещаше инкогнито с тогавашния здравен министър. Черани прекарваше часове в залата на четвъртия етаж в министерството презентирайки бизнес плановете си за приватизация на хемодиализните центрове у нас. Пресцентърът на здравното министерство, който обичайно ни информираше за всяко движение на Богоев дори вътре в сградата, запази странно мълчание за тези срещи. Днес става ясно, че Черани дори е имал фирма, с която да стартира приватизацията, която изненадващо защо е създал с бившия министър на транспорта и съобщенията Пламен Петров. Все пак интересите на италианеца са били здравеопазване и телекомуникации.
Въпросът си остава преди всичко морален. Всъщност обещаните болница и частни хемодиализни центрове не се материализираха, поради това делата вероятно ще отидат в графа „няма данни за извършено престъпление”.
Но този въпрос не може и не трябва да остава без последствия в политически живот у нас – макар  че председателят на парламентарната група на БСП Михаил Миков вече заяви, че това разкритие не може да подкопае основите на коалицията. Алчността за власт е велика спойка – чак да съжали човек, че тримата коалиционни лидери не могат да бъдат поканени за рекламни лица на известна марка лепило.
Случаят „Черани–Сакскобурготски” трябва веднъж завинаги да развенчае мита за почтения монарх, който в края на живота си се върна, за да „оправи” от алтруизъм страната си за 800 дни. Истината за царските алъш вериши вероятно ще предопредели и участниците в президентските избори. За пореден път на преден план в предизборните кампании трябва да бъде поставен въпросът за начина, по който се финансират партии и изборите в България.
Този случай трябва да послужи и като студен душ за хората, които продължават да тикат Славчо Богоев в управлението на здравната каса и дори го подготвят за участие в конкурса за неин директор.
Учудващо е, че на този фон докладът на Европейската комисия търси проблемите на българското здравеопазване в корупцията на ниско ниво. Просто навсякъде по света рибата се вмирисва от към главата.

Пълната хронология на случая със скандалния проект за детска болница можете да прочетете тук.

Всичко за ареста на наследника на последния италиански крал Умберто ІІ, Виктор Емануил, можете да прочетете тук.  Какво написаха чуждите медии Ви предлагаме да видите тук.

GP-та отказват ваксинации (в UK) Печат

Всеки осми общопрактикуващ в практика с неблагоприятни условия се отказва от извършването на имунизации при децата, защото не може да покрие държавните изисквания. Ваксинациите във Великобритания са записани като „допълнителна услуга” в договора на GP-то. Заплащането е в зависимост от процента деца, които успеят да ваксинират за годината. Например за имунизирани 70% заплащането е 995, а за 90% 2865 лири (около 8200лв.). В практиките с добри условия обаче само 0,2% от практикуващите се отказват от тази си дейност.

Story from BBC NEWS:
 

3 дневно лечение на пневмония Печат
Image

Според холандски изследователи пациенти с придобита в обществото пневмония показали добър отговор от интравенозното лечение с амоксицилин след 3 дни лечение не се нуждаят от продължаване на антибиотичната терапия.

Сегашната практика да се лекува неусложнената пневмония придобита в обществото в продължение на 7-10 дни не се базира на научни доказателства смятат авторите на публикацията Dr. Jan M. Prins and colleagues, която е публикувана в British Medical Journal

Проучването е проведено върху 186 пациента от 9 болници в Холандия. Критериите за включване на пациентите са били клинични белези за пневмония, температура над 38 градуса, новопоявил се инфилтрат на рентгеновата снимка, скор за тежест на пневмонията от 110 или по-малко (леко до средно тежка пневмония).

След 3 дневно лечение с интравенозен амоксицилин 121 пациенти са се подобрили значително по отношение на диспнея, кашлица и температура. Двама са били изключени, а от оставащите според  случаен признак 63 са продължили лечението с орален амоксицилин 3 пъти дневно, а 56 са приемали плацебо.

На 10 ден 93% от пациентите и в двете групи са били излекувани, а на 28 ден - 90% при тридневната терапия и 88% при 8 дневното лечение. Подобни проценти на успех има и при бактериологичните изследвания и рентгеновите находки.

Прочети пълния текст...
Промяна в пътеки Печат
Image

Днес НЗОК публикува Промяна в алгоритмите на клиничните пътеки и правилата за диагностика

Интересното е, че никъде не се говори за предложение за промяна, името на БЛС не се споменава никъде. Може би това е в духа на Здравната стратегия. Както обикновено се случва промените отново са инициирани от касата и както практиката показва ще се случат във вида, в който касата иска. Ръководството на БЛС отново върви след събитията. В самите промени на алгоритмите е записано, че се правят, „за да се гарантира качественото диагностициране и лечение на пациента”, което трябва да се чете „за да бъде отказан договор на болници нямащи съответната апаратура и така да се спестят пари” Вероятно със същата цел ще се прецизират критериите за хоспитализация по някои пътеки. Една от тях е №160 „Интензивни грижи при бременност с реализиран риск”. Превишаването на броя хоспитализации при нея беше ясно, че ще се случи още с появата на НРД, защото се планираха 4 193 случая за цялата страна за година. А на практика това е единствената пътека, по която бременните могат да останат за лечение или наблюдение в болница. Другата пътека занимаваща се с бременността № 164 „Оперативни процедури за задържане на бременност” обаче има планирани 7 200 хоспитализации. Т.е всяка десета бременна в България трябваше да е със серклаж! Това е един от ярките примери на некомпетентност от създателите на НРД, били те и с научни титли.

Друго действие целящо отказване на плащания на болниците е изискването за минимум 4 часов работен ден на специалистите в болничната помощ. От досегашните призиви за плащане на свършена работа не остава нищо – важно е прекараното време в болницата. Какво да се прави - целите оправдават средствата.

И накрая нещо положително – пациентите с лимфоми, левкемии и анемии ще могат да се хоспитализират повече от един път месечно. По сегашната система можеше да не дочакат датата за следващата си хоспитализация.

Прочети пълния текст...
Още...