РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Управителни органи Избрана

Управителни органи Управителни органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 1. Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил
 2. Д-р Силвия Стефанова-гр. Дупница
 3. Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

СЕКРЕТАР:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

 1. Д-р Борис Попов- гр. Дупница
 2. Д-р Петър Геренски- гр. Дупница
 3. Д-р Еделина Здравкова- гр. Кюстендил
 4. Д-р Пламен Симеонов- гр. Кюстендил

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Д-р Райка Арабаджиева- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Мая Кирилова-гр. Кюстендил
 2. Д-р Христо Рачев- гр. Кюстендил

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

Председател:

Д-р Лилия Чингарска- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Евгени Попов- гр. Кюстендил
 2. Д-р Христо Спасов- гр. Кюстендил