РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Предстоящи преговори между БЛС и НЗОК за НРД за медицински дейности 2023-2025

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 – 2022 г. ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ 2022

bls knНа 29.04.2022 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) (ДВ, бр. 18 от 2022 г.), Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 39 и 82 от 2021 г.) се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Договора е публикуван в Държавен вестник брой 37 от 17.05.2022 година:
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.)

Приложения към Националния рамков договор за медицинските дейности прикачените файлове по-долу:

 Приложение № 21а
 Приложение № 16а
 Приложение № 15а
 Приложение № 10а
 Приложение № 9а
 Приложение № 7а
 Приложение № 5а
 Приложение № 2б
 Приложение 17а, Приложение 18а, Приложение 19а.
 Анекс към НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. от месец април 2022

Продължава...

БЛС: ДОГОВОРИ С НЗОК - 30% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИ В ПИМП И СИМП, 25% ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

bls knПо-високите цени за извънболнична помощ влизат в сила със задна дата от 01.01.2022г. !

 След три месеца тежки и интензивни разговори по параметрите на Анекса към НРД 2020-2022 г. Български лекарски съюз успя да постигне следните договорености за изпълнителите на медицинска помощ:  

 1. 30% средно увеличение на цените на дейностите в ПИМП и СИМП, които влизат в сила със задна дата от 01.01.2022. За първи път извънболничната помощ беше изведена като приоритет и беше договорен толкова сериозен ръст на цените.  
 • В ПИМП ръстът на цените е средно 30%. Съществено е увеличението, както на профилактични прегледи, така и за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти. Повишени са и цените за капитационни плащания при ОПЛ. 
 • 31% средно е повишението на цените на дейностите СИМП, включващи първични и вторични прегледи, медицинска експертиза, профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти, прегледи по майчино и детско здравеопазване. 
 • В МДД е налице чувствителен ръст на броя на изследванията (обемите). Целта е да се покрият нуждите на пациентите и да им се даде възможност да се възползват от по-голям брой изследвания. 
 1. В болнична помощ Български лекарски съюз постигна поставената цел от средно увеличение  на цените за дейности в размер на 25%. Новите цени влизат в сила от 01.05.2022г. За оставащите месеци до края на годината болниците ще получат и увеличени бюджети - приблизително с 25%.  

Анексът бе подписан в Министерство на здравеопазването. С неговото съдържание може да се запознаете в прикачения файл:

Продължава...

Важно: Минималният размер на месечния членски внос става 2% от размера на МРЗ за страната, считано от 01.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

             Уведомяваме Ви, че с решение на 73-ти Извънреден събор на Български лекарски съюз,  в т. 4 от дневния ред на Събора, се гласува промяна в Устава на Български лекарски съюз, а именно:

            Параграф. 1. Чл. 42, ал. 1 от Устава на БЛС.

            „Чл. 42 (1) Минималният размер на месечния членски внос е две на сто от размера на минималната работна заплата за страната.“

            Във връзка с гореизложеното, направената промяната в размера на членският внос  влиза в сила считано от 01.01.2022 г.

 Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС-КЮСТЕНДИЛ

Продължава...

Отворено писмо ДО ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО относно „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване.

ДО

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                                                           

КОПИЕ:

 ДО

ДОЦ. АНТОН ТОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НС

 ДО

ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ

УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

 ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 ДО

РК НА БЛС

УВАЖАЕМА  Г-ЖО МИНИСТЪР,

 

 

            Поздравления за кратките срокове, през които по Стахановски структурирахте и въведохте електронното здравеопазване. Поздравления и за начина, по който успяхте да го наложите.

            Като човек, който по-голямата част от живота си е изживял в годините на демократичните промени, в мен възникват някои въпроси:

 1. Вие г-жо Министър и Вие доц. Тонев,

подложихте ли въпросните промени на задълбочено професионално и широко обществено обсъждане? Успяхте ли да чуете няколко лекари от различни възрастови и длъжностни групи, работещи извън четирите големи града в България?

 1. Опитахте ли пилотно да проверите как работи въпросния модел?
 2. Успяхте ли да разясните и да демонстрирате в реално време как работи модела на няколко различни социални и етнически групи от населението, живущи в различни по големина градове?
 3. Наясно ли сте, че внасяте промени в една сложна и разнолика по своята същност социална сфера, и дори и малки сътресения ще касаят човешки животи?

           

            Уважаеми доц. Тонев,

            Не трябва ли въпросните промени да улеснят и подобрят здравния модел? Надявам се, че бързината, с която коренно променяте правилата, не е продиктувана само от политически инстинкти, с които да се гордеете в социалните мрежи.

            Уважаема г-жо Министър,

            Уважаеми проф. Салчев,

            Изпълнен с добри намерения, бих желал да детайлизираме някои моменти от модела и пак, с подтик от добри намерения, да предпазя от подводни камъни, с които няма да ви изненадам.

            Уважаема г-жо Министър,

            Наясно ли сте, че в повечето болници в Република България, дежурния лекар в клиника/отделение е лекуващия такъв, при това в повечето случаи се явява единствен. Нека си представим ситуацията, в която този лекар трябва са приеме по едно и също време четирима нуждаещи се пациента. Хайде сега си представете, че този лекар е и на 65 г. или повече, и трябва да се справи с хартиения и електронен вариант на история на заболяването. Питам се, кому е нужна цялата тази административна тежест? Чухте ли мнението на един клиницист? Остарелият и амортизиран български лекар ще отделя все повече време за бумащина и все по-малко на своите пациенти, и все по-малко за реална медицина.

            Разбира се, че това Вас (политиците) не трябва да ви притеснява, защото на разположение имате Правителствена болница,  Лозенец или Александровска болница. Там има достатъчно лекарски персонал и технически сътрудници, които да извършат въпросните действия достатъчно бързо. Общинските болници и голяма част от областните, не могат да си позволят и двете.

            Нека сега си представим и реална ситуация, в която майна и дете  с 40C или ексикация, последователно чакат пред кабинета на общопрактикуващия лекар, а в последствие и пред педиатричен такъв.  Съществува ли реална възможност за конфликт между пациент и лекар? Според мен с голяма вероятност, а доверието и уважението и сега липсват. Съществува ли възможност за увеличаване доплащането в системата? Според мен е твърде възможна, а времената са трудни. Съществува ли възможност за увеличаване корупционните практики в системата? Според мен е твърде вероятно.

            В заключение:

            Уважаема г-жо Министър,

            Уважаеми доц. Тонев,

            Нека не съм лош пророк, но въпросните промени, въведени по споменатия начин, ще откажат много колеги от работа, а това ще увеличи кадровия дефицит в системата. Въпросните промени ще увеличат драстично доплащането в здравната система, при това в тежки времена. Ако това Вас политиците не ви притеснява, поради горепосочените причини, помислете мъничко за работещите в системата и нейните ползватели.

            Уважаеми проф. Салчев,

            На Ваше място щях да поискам персонална отговорност на „капацитета“ от IT отдела, който въведе приложение  9а и 10а от DOC формат в PDF и направи още по-трудно подаването на заявления от ПИМП и СИМП. Докога, проф. Салчев, ще допускате да правят ежедневието на българския лекар невъзможно? Но политиците да бъдат доволни и спокойни - лекари не останаха. Все пак IT специалиста Ви е много „креативен“ и „иновативен“!

С уважение,

 Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС-КЮСТЕНДИЛ

Продължава...

Отворено писмо ДО Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС относно свикване на НС, на който широко да се дискутира „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване.

ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

               

КОПИЕ:

ДО РК НА БЛС

ДО ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

 

            През последната седмица сме пряко потърпевши от „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване. Спринтирайки на финала, чисто по Стахановски и също толкова некачествено, се въвеждат промени в неподготвена среда, с непроверена ефективност и качество. Въвеждат се промени и правила, чиито ефективности са недоказани. Структурира се модел, чиято полза е неясна. Нещо повече – моделът не улеснява нито пациентите, а още по-малко лекарите, които се явяват преки изпълнители.

            С оглед на всичко това, апелирам за свикване на НС, на който широко да се дискутират  въведените спънки в работата на колегите и след широката дискусия да се вземе решение за по-нататъшни мерки и поведение.

С уважение,

 

 

Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС-КЮСТЕНДИЛ

Продължава...

Анкета - да отпадне ли изцяло хартиената рецепта заради въвеждането на електронната?

Анкета на БЛС - да отпадне ли изцяло хартиената рецепта заради въвеждането на електронната?

Анкетата се намира на адрес: https://blsbg.com/bg/

Вижте писмото на РК на БЛС с молба за масово участие в анкетата:

pismo 47 oyt 19 04 2022

Продължава...

Медицински стандарти

МЗ - Административни услуги

Управителни органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 1. Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил
 2. Д-р Борис Дашков-гр. Дупница
 3. Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

СЕКРЕТАР:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

 1. Д-р Борис Попов- гр. Дупница
 2. Д-р Петър Геренски- гр. Дупница
 3. Д-р Живко Неделчев- гр. Кюстендил
 4. Д-р Пламен Симеонов- гр. Кюстендил

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Д-р Мая Кирилова- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Десислава Илиева-гр. Кюстендил
 2. Д-р Светослав Стоилов- гр. Дупница

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

Председател:

Д-р Албена Рапатинска- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Евгени Попов- гр. Кюстендил
 2. Д-р Красимир Орозов- гр. Дупница
Продължава...

РК на БЛС - Кюстендил

rk na bls banner home page 1070x410

РК на БЛС гр. Кюстендил е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина /ЗСОЛЛДМ/. Научете повече за РК тук!

Продължава...