РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

График на преговорите на експертно ниво между БЛС и НЗОК за изготвяне на проект на НРД за медицинските дейности 2023 г.-2025 г.

Срещите по специалности за обсъждане на приложенията за болнична медицинска помощ (Прил. № 17, №18, №19), ще се проведат в  централата на БЛС, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 2, стая № 5, по график, както следва:

Всеки, които желае, може да присъства.

Продължава...

Медицински стандарти

Предстоящо общо събрание на РК на БЛС Кюстендил -29.03.2023 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

          Уведомяваме Ви, че по решение на УС на РЛК-Кюстендил от 16.02.2023 г., на основание чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил на 29.03.2023 г. се свиква Годишно отчетно събрание.

         Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил за 2022 г.;
  2. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2022 г.;
  3. Отчет за дейността на КПЕ;
  4. Отчет за дейността на КК;
  5. Приемане бюджета на РК на БЛС-Кюстендил за 2023 г.;
  6. Разни.

Годишното отчетно събрание е насрочено за 13.30 ч. в Залата на Община Дупница. Присъствието на всички делегати е желателно !!!

С уважение,

Д-р Красимир Панчев - Председател на РК на БЛС-Кюстендил

Продължава...